Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn i februar 2011. Prisveksten er nærmest identisk for alle boligtyper.

Boligprisene steg samlet sett med 0,5 prosent fra januar til februar. Gjennomsnittlig salgspris for omsatte boliger så langt i 2012 er 2.926.000 kroner, en økning på 4,4 prosent fra gjennomsnittsprisen for hele 2011.

– Mye kan tyde på at vi har vært gjennom et vendepunkt hvor den årlige veksttakten nå er fallende. Siden august i fjor har årstakten gradvis falt fra 9,6 prosent til nivået på 7,0 prosent i februar. Denne utviklingen er helt i tråd med våre prognoser om en noe svakere prisstigning i 2012, enn hva som har vært tilfellet for de siste to årene, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Vi er fortsatt inne i en periode med stigende priser, men at veksttakten dempes til et nivå som er mer forenlig med lønnsutviklingen, og dermed folks evne til å betjene lån, er positivt på sikt. Det sikrer stabilitet og forutberegnelighet både for selgere og kjøpere – ikke minst de som skal bevege seg inn i boligmarkedet for første gang, sier Laugen.

Prisoppgang på alle boligtyper
Boligprisstatistikken for februar viser at prisene går opp for alle boligtyper.
– Prisene på eneboliger steg med 0,5 prosent fra januar, og var 6,0 prosent høyere enn i februar 2011.
– Prisene på delte boliger steg med 0,4 prosent fra januar, og var 5,6 prosent høyere enn i februar 2011.
– Prisene på leiligheter steg med 0,5 prosent fra januar, og var 7,5 prosent høyere enn i februar 2011.

– Prisstigningen for de forskjellige boligtypene var nesten identisk siste måned. Den noe større prisveksten for leiligheter over de siste tolv månedene, viser at det fortsatt er i byene hvor den sterkeste prisveksten har skjedd, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet
Antall omsatte boliger, og nivået på antall boliger til salgs, ligger på samme nivå som i februar 2011.

– Det betyr at vi fortsatt har et svært aktivt marked sesongen tatt i betraktning. Det tiltakende presset, gjennom en redusert tilbudsside kombinert med en sterk økning i etterspørselen, synes nå likevel å ha lettet noe når vi vurderer statistikken for hele landet under ett, sier Laugen.

Enkeltområder med de største byene i front har fortsatt et presset marked, noe formidlingstiden i Oslo, Bergen og Trondheim viser med henholdsvis 14, 15 og 17 dager. Gjennomsnittlig formidlingstid for hele landet var 30 dager i februar. Dette er en dag mindre mer enn i januar 2012, og tre dager raskere enn i februar 2011.

– Januar og februar er måneder hvor boligmarkedet normalt ligger «litt på været», i påvente av salgsrushet som vanligvis øker på fra mars av, sier Laugen.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
Daglig leder
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff)

i samarbeid med Pöyry og FINN.no