En rekke kystkommuner har i det siste opphevet boplikten i hele eller deler av kommunen. Forslag om oppheving av boplikten ligger til behandling i Stortinget. Eiendom Norge har i høringssvar gitt sin støtte til departements forslag. Dette er derfor en svært aktuell problemstilling.

Forbrukerombudet har i pressemelding 19. mai 2015 satt fokus på at meglerbransjen må være bevisst på hva som er lovmessig riktig å gjøre i slike situasjoner. De mener at markedsføring av helårsbolig som fritidsbolig reiser spørsmål etter markedsføringslovens § 7 jf. § 6 som inneholder forbud mot villedende markedsføring.

– Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig er et søknadspliktig tiltak og ved markedsføring av objekt som fritidsbolig vil det derfor ha betydning om slik tillatelse er gitt….det er Forbrukerombudets oppfatning at det å markedsføre en bolig som fritidsbolig, herunder annonsere boligen under fritidsboligfanen uten at det foreligger bruksendringstillatelse, vil være å gi uriktige opplysninger i markedsføringen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet påpeker at selv om boplikten i en kommune oppheves, må huseier søke kommunen om bruksendring dersom de ønsker å ta en helårsbolig i bruk som en fritidsbolig.

– Hyttedrømmen får seg fort et slag for baugen hvis man oppdager at hytta man har kjøpt egentlig er en helårsbolig. Her må eiendomsmeglerne rydde opp, og sørge for at alle boliger som er helårsboliger selges som nettopp det, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Eiendom Norge er i hovedsak enig i Forbrukerombudets holdning, men mener bildet er noe mer nyansert enn at det enten er gitt bruksendringstillatelse eller ikke. Det finnes eksempler der det er naturlig å markedsføre boliger mot andre målgrupper enn det boligen er regulert som.

Eiendom Norge mener det i slike unntakstilfeller ligger et ekstra stort ansvar på megler å besørge en tydelig og korrekt informasjon i annonsetekst, samt tydeliggjøre hva slags risiko en kjøper bærer med å kjøpe en slik eiendom. Det er viktig at megler informerer interessentene godt slik at det ved første blikk på annonsen gis en forståelse av boligens bruk og mulige bruk.

Men Eiendom Norge gir likevel sin klare støtte til Forbrukerombudets syn om at helårsboliger ikke kan annonseres som fritidsboliger bare fordi det ikke er boplikt på eiendommen, det er kun i unntakstilfeller dette kan fravikes.

– Vi er enig med Forbrukerombudet i at boliger skal markedsføres mot riktig målgruppe, og en ukritisk markedsføring av helårsboliger som fritidsboliger skal ikke forekomme. Det bør likevel ligge en form for skjønn i disse vurderingene, men der megler mener en slik markedsføring likevel er riktig så påligger det et stort megleransvar å få presentert den foreliggende situasjonen på en særdeles tydelig måte, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.