Boligprodusentene, Eiendom Norge og NBBL presenterte den 4. desember vårt syn på samordning av boligpolitikken i regjeringen for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Boligprodusentene, Eiendom Norge og NBBL var invitert av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til lyttemøte om boligpolitikk.

Fra politisk ledelse deltok også statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet, statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og politisk rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen (H).

Fra forvaltningen var ansatte i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) representert på både leder og saksbehandlernivå.

Fra boligorganisasjonene deltok administrerende direktør Per Jæger (Boligprodusentene), administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer (Eiendom Norge), administrerende direktør Thor Eek (NBBL), markedssjef Jøns Sjøgren (Boligprodusentene), fagsjef Hanne Nordskog-Inger (Eiendom Norge), kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard (Eiendom Norge) og direktør for interessepolitikk og jus, Henning Lauridsen (NBBL).

Behov for samordning

I dag er ansvaret for lovgivning knyttet til bolig spredt på mange departementer. Det er uheldig med tanke på en samlet forvaltning av boliglovgivningen.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den praktiske boligpolitikken. Derfor bør de også forvalte og ha ansvar for lovene på området. Siden KMD har ansvaret for politikken på bolig-, bygnings- og planområdet, mener vi det er de som også er nærmest til å følge opp lovene på hele dette området, sa adm. dir. Thor Eek (NBBL).

– KMD er de som har best kontakt med bransjen, og vil normalt besitte størst forståelse for hvordan fag og regelverk bør utformes på de områder de har politisk ansvar for. De vet best hvor skoen trykker fordi fagdepartementet raskere ser konsekvensene av endringer i markedet og dermed behovet for endring av lovverket, sa Thor Eek.

Skryt til kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer åpnet sitt innlegg med å skryte av den gode kvaliteten på arbeidet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og viste blant annet til arbeidet med ny eierseksjonslov og etablering av løsningen for elektronisk tinglysing.

– Vi har hatt tilsvarende negativ erfaring med Justis- og beredskapsdepartementet. Under denne regjeringen har vi eksempelvis hatt kontakt med fem ulike statssekretærer, hvor en av dem i 2016 lovet at en regulering av takseringsbransjen, som vi alle ønsker, var på trappene. Siden er det skjedd lite før departementet i juni sendte ut det famøse forslaget om å fjerne anledningen å selge bolig «som-den-er» i avhendingslova.

– Det har aldri tidligere vært verken utredet eller vært foreslått, og dette vil forykke risikofordelingen mellom selger og kjøper i det norske transaksjonssystemet. Kvaliteten på lovarbeidet i denne saken er for dårlig, og vi mener det hadde hensiktsmessig om avhendingslova hadde vært hjemmehørende hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har befatning med øvrig på boliglovgivning på daglig basis, sa Dreyer.

Kontinuitet i lovarbeidet er viktig

Per Jæger fra Boligprodusentene trakk frem at Bustadoppføringslova er den loven som er viktigst for boligkvaliteten Norge.

– KMD forvalter i dag det offentlig rettslige regelverket som plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og saksbehandlingsforskriften, sa Jæger.

– Når regjeringen skal jobbe med boligkvalitet er det avgjørende at det privatrettslige og offentlig rettslige forvaltes av samme departement, fortsatt han.

Brev til statsministeren

Bakgrunnen for møte var et brev organisasjonene sendte Statsministerens kontor i juni 2018, hvor de bad statsminister Erna Solberg (H) vurderte bedre samordning av boligpolitikken i regjeringen.

Les om brevet her.

I brevet skrev de blant annet:

«Boliglovgivningen er en aktuell kandidat for bedre samordning; både av lovarbeidet og av den politiske styring. (…) Etter vårt skjønn er det særlig fordelaktig om ansvaret for boliglovgivning i Justis- og beredskapsdepartementet blir flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (…)»

Statsminister Erna Solberg besvarte brevet med å be Kommunal- og moderniseringsdepartementet å besvare på det.

Øvrige saker

I møtet ble også følgende saker fra Boligprodusentene, Eiendom Norge og NBBL presentert:

Fra Boligprodusentene:

Digitalisering i byggenæringen – byggenæring, stat og kommuner må digitalisere sammen, ikke hver for seg.

NEK – Norsk Elektroteknisk komite, forskriftskravene må fastsettes av myndighetene, og ikke av en standardiseringskomité og alt offentlig regelverk må følge regjeringens utredningsinstruks.

Fra Eiendom Norge:

Lovlighetsmangler i boligmassen og kommunenes håndheving av disse.

Behovet en statlig tomtepolitikk og koordinering av statlig etater bruk av arealer.

Fra NBBL:

Teknologinøytrale boliglover

Airbnb og hyblifisering