Landbruks- og Matdepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven.

Innholdet i forslagene er i hovedsak en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 483 til 490.

Anmodningsvedtakene ble fattet i tilknytning til stortingsbehandlingen av Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Departementet foreslår dessuten noen endringer i reglene om deling, driveplikt og tilbakebetaling av tilskudd.

– Eg er glad for at det er semje mellom regjeringspartia og støttepartia om at desse forslaga om endringar av lovverket no kan sendast på høyring. Det legg til rette for at vi med bakgrunn i høyringa kan få ein viktig debatt i Stortinget om innretninga av lovverket i løpet av vårsesjonen 2017, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Vi er positive til at departementet nå følger opp vedtaktet fra behandlingen i Stortinget i 2015 av forslagene fra daværende landbruks- og matminster Sylvi Listhaug (Frp), sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Det er dessverre ikke flertall i Stortinget for en full liberalisering og opphevelse av konsesjonsloven. Dette forslaget vil imidlertid innebære en ytterligere oppmykning av regelverk etter at Listhaug hevet grensen for priskontroll til 3,5 millioner i fjor, sier Dreyer.

Høringsfristen for de nye forslagene er 26. september 2016.