Under representantskap i Stortinget 26. april fremmet fem representanter fra KrF et dokument 8-forslag der de foreslo å se på muligheten for flere endringer. Forslaget kommer på bakgrunn av Forbrukerrådets rapport om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring som kom ut i mars.

Les Dokument 8-forslaget her.

Justis-og Beredskapsdepartementet svarte så i et brev til stortinget, undertegnet statsråd Per-Willy Amundsen. I brevet slår de fast at de skal se på problemstillingene, men at departementet har fulgt med på bolighandelen i flere år.

– Regjeringen har hatt tett kontakt med ulike aktører i boligomsetningen, samt innhentet informasjon og statistikk om konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig. Mitt foreløpige inntrykk er at det i bransjen og blant aktørene i boligomsetningen er ulike oppfatninger av hvor konfliktfylt bolighandelen er. Noe av årsaken til dette kan være at de ulike aktørene legger forskjellig meningsinnhold i uttrykket «konflikt», i tillegg til at det ikke føres noen enhetlig og offentlig statistikk over konfliktnivået i boligomsetningen. Det sier Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i svaret til famile- og kulturkomiteen på stortinget.

– Å dempe konfliktnivået i bolighandel er noe vi har jobbet målrettet med i mange år. Jeg synes justisministeren svar virker fornuftig, og vi kommer til å følge saken nøye fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Bakgrunn:

Saken ble opprinnelig sendt Barne- og likestillingsdepartementet for vurdering, men ettersom forslaget stort sett tar for seg avhendingslova, eller spørsmål som er naturlig å se i lys av avhendingslova, ble forslaget besvart av justisminister Per-Willy Amundsen.

Familie- og kulturkomiteen skal komme med en innstilling innen 13. juni. Sakens foreløpige behandlingsdato er 20. juni.

– Vi har vært i kontakt med representanter for de fleste partiene for å legge frem vårt syn i de ulike forslagene til Kristelig Folkeparti. Gode forslag som vil gi en tryggere bolighandel og dempet konfliktnivå vil vi støtte, men det er viktig at beslutningene i Stortinget bygger på et riktig faktagrunnlag. For eksempel er konfliktnivået dokumenterbart synkende, forslaget som behandles i Stortinget bygger på andre forutsetninger. Selv om konfliktnivået er synkende, vil det være mulig med tiltak for å trygge bolighandelen ytterligere, sier Dreyer.

Som alternativ til den norske forsikringsmodellen foreslår forbrukerrådet å se på hvordan de gjør det i Danmark. Også brevet fra Justisdepartementet henviser til denne modellen.

– Eiendom Norge er blant flere som er med i en arbeidsgruppe som skal ta for seg den norske boligmodellen, for å se nøye på om det er det beste alternativet sammenliknet med for eksempel den danske modellen, som vi også skal se nøye på, avslutter Dreyer.