​Eiendom Norges styre har hatt ekstraordinært digitalt styremøte for å etablere felles tiltak for at det norske boligmarkedet skal kunne fungere mens koronautbruddet pågår.

Boligmarkedet må fungere
​- Selv om vi venter at aktiviteten i boligmarkedet trolig vil gå ned, vil det være transaksjoner som det er nødvendig å gjennomføre. Eksempelvis er det til en hver tid mange som er i en situasjon hvor de allerede har kjøpt en bolig og er i ferd med å selge annen. Dessuten har det så langt i 2020 blitt solgt rekordmange boliger som skal gjøres opp og eiendommer som skal skjøtes over, sier Lauridsen.

Eiendom Norge har i dag vært i dialog med Folkehelseinstituttet og fått bekrefet at våre tiltak er gode for å kunne opprettholde aktiviteten i boligmarkedet og samtidig forhindre smitte. 

- Eiendomsmeglingsbransjen innfører blant annet tiltak for å kunne gjennomføre befaring, visning, kontraktsignering og overtagelse med redusert risiko for smitte, sier Lauridsen.

​Likvidteten må sikres

Et velfungerende boligmarked er kritisk for norsk økonomi, både gjennom nybygging og gjennom boliglån som utgjør storpartene av norske bankers utlån.

​- Finanskrisen lærte oss hvor viktig boligmarkedet er i økonomien. Derfor støtter vi nå tiltakene Norges Bank i dag har annonsert, både med rentekutt og å redusere kapitalbufferen. Kapitelbufferene ble etablert nettopp for situasjoner som den vi i dag står ovenfor. Dessuten er det nå svært positivt at Norges Bank faktisk har et handlingsrom i pengepolitikken, noe ikke alle land har etter å hatt lave renter svært lenge, sier Lauridsen.

​- Erfaringen fra finanskrisen viser at det er særlig likvidteten som kan være utfordringen i boligmarkedet. Derfor støtter vi nå de tiltakene Norges Bank har annonsert, avslutter Lauridsen.

Eiendom Norge legger frem boligprisstatistikken for mars 3. april 2020. 

- -

Eiendom Norges retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår

Formålet med reglene er å sørge for at boligsalg og -utleie skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko. Aktiviteten i boligmarkedet må kunne opprettholdes, da dette er viktig både for norsk økonomi og norske forbrukere. Vi har konsultert Folkehelseinstituttet under utformingen av reglene og gjør oppmerksom på at de kan bli endret på kort varsel som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

 • Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 2 meters avstand
 • Håndvaskeller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Retningslinjer for visning

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 2 meters avstand til andre på visning
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibace.l. ved inngangsdør
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering
 • Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko

Retningslinjer for kontraktsmøte

 • Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Skjøte kan signeres digitalt ellerpå et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte.Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene. 
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 • Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet

Retningslinjer for overtagelse

 • Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 • Hvis kjøperer i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 • Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

Eiendom Norges retningslinjer ved salg av fritidsboliger

 • Eiendom Norges retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår følges også for fritidsboliger.
 • Den 19. mars 2020 ble det innført forbud mot overnatting i fritidsbolig som ligger i en annen kommune enn bostedskommunen. Formålet med regelen er at det lokale helsevesenet ikke skal belastes og at smittespredning skal unngås. Det betyr at når det skal gjennomføres overtakelser, visninger eller befaringer må det skje uten overnatting i kommunen. Besøkende bør kun kjøre inn til fritidsboligen og deretter returnere tilbake til bostedskommunen.
 • Megler bør oppfordre alle deltakere i bolighandelen som har annen bostedskommune enn der fritidsboligen ligger om å fylle drivstoff i hjemkommunen og bringe med seg mat slik at stopp på lokale service-steder kan unngås.
 • Det kan være innført lokale restriksjoner inklusive regler om karantene dersom man for eksempel krysser visse fylkes- eller kommunegrenser. Det bør sjekkes regelmessig om det er innført regler og hva slags innhold de har. Eventuelle regler kan endres på kort varsel.