Eiendom Norge har nær kontakt med Finanstilsynet om en rekke saker gjennom året.

I tillegg har vi et årlig kontaktmøte med en mer omfattende agenda.

Den 26. oktober 2016 møtte administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, fagsjef Hanne Nordskog-Inger og kommunikasjonsjef Erik Lundesgaard tilsynet i vårt årlige kontaktmøte.

Fra Finanstilsynet møtte direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy, seksjonssjef Anne-Kari Tuv, spesialrådgiver Arne Solberg og spesialrådgiver Eva Marie Hansen.

Status fokusområder 

Eiendom Norge orienterte om fremdrift i arbeidet for å øke presisjonen i prissettingen i Oslo.

Herunder implementering av dokumentasjon av prisingen i bolighandelen, og informasjon om bruken av E-takst, samt status ved implementering av tilstandsrapporter i bolighandelen i Bergen og Oslo og arbeidet med anti-hvitvasking.

– Presisjonsnivået i prisingen i Oslo har vært for dårlig de siste månedene, men både de strukturelle grepene og den kollektiv erkjennelsen i bransjen om at endring er nødvendig gir allerede gode resultater. Avvikene i oktober vil i snitt være lavere enn da verditaksten fra takstmann ble benyttet i markedsføringen, sa Eiendom Norge-direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Vi kunne informere tilsynet at bruken av tilstandsrapporter i bolighandelen øker mye også ved salg av leiligheter rundt om i landet, forteller fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

God standard

Finanstilsynet orienterte på sin side om status for tilsynet i 2017, her under generelt om tilsyn og tilbakekallssake og tematilsyn om oppfølging av hvitvaskingsregelverket.

– Finanstilsynet mener bransjen har et jevnt over godt fokus på hvitvasking, men at foretakene generelt er bedre på arbeidsrutiner enn kontrollrutiner. Det er viktig at bransjen tar til seg, og ser på interne forbedringer i sine rutiner, forteller fagsjef Hanne Nordskog-Inger

-Eiendomsmeglingsforetakene kan forvente at tilsynet i 2017 vil se nærmere på meglers dokumentasjon av prisingen i bolighandelen, samt at avviksrapportering er implementert i internkontrollen, sier hun.

Tilsynet orienterte om at de i år har hatt 25 tilsyn innen eiendomsmegling. Generelt har eiendomsmeglingsforetakene har god virksomhetsstyring, mens det er mer ujevn kvalitet i advokatbransjen.

Utviklingen i bransjen

Eiendom Norge tok også opp flere andre saker i møtet, deriblant utfordringene ved selge-selv-tjenester og behovet for en lovrevisjon i lys av den raske digitale utviklingen.

– Vi har så vidt sett begynnelsen for nye digitale verktøy som skal gjøre bolighandelen «enklere». Det er viktig at myndigheter og bransje er påpasselig på at lovverket ikke blir til hinder for hvordan bolighandelen gjennomføres. Et eksempel er en forbrukertjeneste som livvin.no som markedsfører boliger gjennom sosiale medier uten komplett salgsoppgave eller utfyllende informasjon. Dette utfordrer bransjens posisjon og tryggheten for forbrukerne i bolighandelen, sier Christian Vammervold Dreyer.