11. november avga Justiskomiteen sin innstilling om representantforslaget om tryggere bolighandel fra Arbeiderpartiets Helga Pedersen, Hege Haukeland Lidal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim.

Forslaget
Det opprinnelige forslaget lød:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang en rask revisjon av avhendingsloven med formål om å tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter. I en slik gjennomgang må det vurderes om selgers informasjonsplikt skal omfatte boligens tekniske tilstand, og om de gode erfaringene fra den danske ordningen kan overføres til norsk lovverk.»

Flertallet avviser

Komiteen skriver i innstillingen:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, er derimot ikke overbevist om at endringer av avhendingsloven, eller innføring av flere obligatoriske krav i forbindelse med eiendomstransaksjoner, nødvendigvis vil gi ønsket effekt i form av færre tvister.»

De konstaterer videre:

«Å gjøre større endringer i loven nå vil derfor kunne være konfliktskapende, fordi nye bestemmelser selvsagt også skaper ny usikkerhet om rettstilstanden.»

– Antallet tvister i bolighandelen er på vei ned, og vi forventer ytterligere nedgang i tvistenivået hvis vi får en ytterligere vekst i bruk av kvalitativt gode tilstandsrapporter i bolighandelen. Vi mener derfor det er klokt av komiteen å avvente eventuelle regulatoriske tiltak i avhendingsloven nå, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Anbefaler ikke obligatorisk tilstandsrapport
Om obligatoriske takstrapporer skriver de:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, deler ikke den oppfatning at et krav om obligatoriske tekniske tilstandsrapporter nødvendigvis er forbrukervennlig.»

– Justisdepartementet har varslet at det vil komme en høring der det vil foreslås en autorisasjonsordning og kompetansekrav for takstbransjen, samt et profesjonsansvar der takstbransjen har ansvaret for eventuelle feil som gjøres av den enkelte takstmann. Hvis dette kommer på plass så forventer vi at etterspørselen etter tilstandsrapporter vil øke fra dagens nivå som er cirka 70 prosent på eneboliger. Dette kan gjøre diskusjonen om obligatorisk bruk eller ikke irrelevant, sier Dreyer.

Nye forslag
På bakgrunn av Arbeiderpartiets forslag fremmer komiteens flertall i stedet for følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Arbeiderpartiet på sin side opprettholder sitt opprinnelige forslag.

Innstillingen og forslaget er lagt opp til å debatteres og voteres over i Stortinget den 17. desember 2015.