Tirsdag kveld 20. juni var det boligdebatt i Stortinget. De debatterte over Kristelig Folkepartis seks forslag for tryggere bolighandel, som ble fremmet i et dokument 8-forslag på bakgrunn av Forbrukerrådets rapport om forsikringer i bolighandelen.

Stortinget voterte for alle forslagene til KRF, i tillegg til et ekstra forslag fra SVs representant, Heikki Holmås med støtte fra KRF, V, AP og MDG om å fjerne selgers rett til å utbedre mangler etter avhendingsloven.

I en debatt hvor enighet var stikkordet, var det Justis-og Beredskapsminister Per-Willy Amundsen som kom med nyhetene.

– Lovproposisjon iløpet av 2018

I 2015 ba stortinget regjeringen om å vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner. Dette arbeidet kunne Amundsen nå fortelle at de har begynt med.

-Vi følger nå opp utredningen fra takslovutvalget 2009:6: Tilstandsrapport ved salg av bolig, sa statsråden på stortinget i går og fortsatte:

– Utredningen inneholder blant annet forslag til lovregulering knyttet til bruk av tilstandsrapporter, autorisasjon av taktsmenn og krav til innholdet i tilstandsrapportene.

Selv om regjeringen nå har begynt arbeidet vil det kunne ta tid.

– Regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon i løpet av 2018, avslutter Amundsen, og presiserer at det i den anledning blir naturlig å se på forsikringsordningene i bolighandelen.

– Ser frem mot å diskutere mulige endringer

Eiendom Norge har jobbet mye for å legge til rette for en tryggere bolighandel, og setter pris på stortingets engasjement rundt emnet.

– Vi er veldig glad for at de fleste partiene på Stortinget var aktive i den boligpolitiske debatten i Stortinget i går. Partiene slutter seg til et mål om å vurdere en rekke tiltak for å trygge bolighandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Selv om det var en enstemmig komite og storting som sluttet seg til representantforslag, så hadde komiteens flertall med Høyre og Fremskrittspartiet en rekke bemerkninger til de konkrete forslagene:

«Flertallet viser også til at Eiendom Norge, som organiserer de fleste norske eiendomsmeglingsforetak, har tatt initiativ til en arbeidsgruppe sammensatt av boligorganisasjoner og myndighetsorganer som blant annet skal gjennomgå den danske boligmodellen.» 

«Angående forslaget om å påvirke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter gjennom politiske insentiver, viser flertallet til sine respektive partiers grunnsyn. Statlig inngripen i privat handel, såfremt det ikke åpenbart foreligger tegn til markedssvikt eller andre forhold som skulle tilsi dette, må begrenses. Flertallet viser til at eiendomsmeglingsbransjen på eget initiativ har økt bruken av tilstandsrapporter betraktelig.»

«Når det gjelder forslaget om å gjeninnføre boligkjøpernes adgang til å få en markedsvurdering utført av takstmannen til støtte for sin kjøpsvurdering, viser flertallet til at salgssummen ved boligsalg påvirkes av en rekke forhold ut over boligens tekniske tilstand. Boligsalg gjennomføres i hovedsak gjennom budrunder, tilsvarende auksjoner med streng tidsavgrensning. I slike former for marked er det svært vanskelig å antyde korrekt sum i forkant, og det vil i alle tilfeller være rimelig å anta at eiendomsmeglere har bedre oversikt over forventet sum i det aktuelle området enn takstmenn.»

– Mange av disse forslagene er gode, og vi er spesielt glad for at justisministeren på talerstolen i går varslet at det i løpet av 2018 vil komme konkrete lovforslag om bl.a. autorisasjonsordning for takstbransjen og innholdet i tilstandsrapporter, fortsetter Dreyer og presiserer organisasjonens arbeid rundt emnet.

– Partiene er klokelig nok samstemte i å ønske økt bruk av tilstandsrapporter i bolighandelen. Dette er et mål som vi også har jobbet målrettet for lenge, og gjennom eiendomsmeglingsbransjen initiativ så ligger bruken på nesten 90 % for eneboliger, rekkehus og tomannsboliger.

Dreyer ser også frem mot en spennende høst, hvor det virker som om partene er enige om målet, en tryggere bolighandel.

– Politikerne, myndighetene og profesjonelle aktører i bolighandelen ønsker alle en tryggest mulig bolighandel, og vi ser frem til å diskutere mulige endringer for at bolighandelen skal bli enda tryggere, avslutter Dreyer