I henhold til bustadoppføringslova § 12 skal entreprenøren stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Garantien skal gjelde fra avtaleinngåelse og fram til fem år etter overtagelsen, og skal dekke en sum som minst svarer til ti prosent av vederlaget. Garantien er viktig for forbrukeren, da det kan oppstå mangler ved boligen både før og etter at den overtatt.

Entreprenøren har plikt til å skaffe garanti til byggherren umiddelbart etter at kontrakt om oppføring av bolig er inngått, uavhengig av om entreprenøren tar ulike forbehold før byggestart besluttes.

– Vi har både i møter med Justisdepartementet og i skriftlig henvendelser uttrykt at vi mener det er urimelig at garantien skal gjelde til tross for at forbehold er tatt før byggestart er endelig vedtatt. Garantien slik den virker i dag skaper kun økte kostnader og byråkrati, uten at det øker forbrukerens sikkerhet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

I møte med Eiendom Norge 19. mai bekreftet statssekretær Jøran Kallmyr at departementet vurderer å nedsette et utvalg for å se på garantiordningene etter bustadoppføringslova. I tillegg til at ordningen pådrar unødvendige kostnader, er konkurransevridning et vektig argument for at dette burde endres.

– Det er svært gledelig å høre at departementet vurderer å nedsette et utvalg, vi tror det vil være bedre måter å sikre forbrukerne på enn dagens garantiordninger. Et bedre regelverk vil bidra til fremdeles forbrukertrygghet, men til lavere kostnader for byggebransjen, noe som igjen vil bidra til mer boligbygging, avslutter Dreyer.