I slutten av april fremmet stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet et representantforslag om en mer aktiv boligpolitikk.

Det inneholdt ti forslag til anmodningssvedtak, henholdsvis:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke lånerammen til Husbanken til 25 mrd. kroner.

2. Stortinget ber regjeringen etablere nye tilskuddsordninger gjennom Husbanken for å stimulere til økt fornyelse og fortetting av eksisterende boligmasse.

3. Stortinget ber regjeringen reversere endringene i startlånforskriften slik at unge med lav egenkapital igjen blir en målgruppe for startlånet.

4. Stortinget ber regjeringen vurdere endringer eller nye tilskudd i Husbanken som legger til rette for flere leie-til-eie-prosjekter i samarbeid med kommuner og private utbyggere.

5. Stortinget ber regjeringen utrede et differensiert rentesystem for Husbanken.

6. Stortinget ber regjeringen utarbeide en offentlig modell for beregning av fremtidig byggebehov.

7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av lovpålagte boligplaner for kommunene.

8. Stortinget ber regjeringen legge til rette for økt boligbygging rundt kollektivknutepunktene.

9. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som vil stimulere til flere langsiktige og profesjonelle utleieaktører, herunder en vurdering av å sidestille avskrivningsreglene for bygging av boligprosjekter til langsiktig og profesjonell utleie med avskrivningsreglene for næringsbygg.

10. Stortinget ber regjeringen gjøre forsøksordningen med samordning av statlige innsigelser permanent og sørge for at den utvides til alle fylker.»

Startlånforskriften

I innstillingen skiller Krf lag med de øvrige borgerlige partiene i henholdsvis punkt 3 om startlån, punkt 4 om leie-til-eie og delvis punkt 7 og 8 om lovpålagte boligplaner for kommunene og boligbygging rundt kollektivknutepunktene.

Dette betyr at det i komiteen er flertall for å reversere endringene regjeringen har gjorde i Husbankens startlånsordning i 2014, som medførte at unge med lav egenkapital ikke lenger kvalifiserte til slike lån.

Boligbehov og boligplaner

Eiendom Norge uttrykket i august 2016 vår støttet til punkt 6 og 7 i innstillingen, og direktør Christian Vammervold Dreyer debatterte blant annet forslaget med boligminister Jan Tore Sanner (H) og stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) på Dagsnytt 18.

En offentlig modell for beregning av boligbehov får ikke flertallets støtte i komiteen, men Krf skiller delvis lag med de borgerlig om lovpålagte boligplaner.

I innstillingen heter det:

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,mener at mest mulig makt og ansvar skal flyttes nærmest mulig der folk bor. I dag har kommunene gjennom kommuneplanen et ansvar for blant annet boligbygging. Fylkesmannen har et ekstra ansvar for å bidra til at kommunene planlegger tilstrekkelig for boligbygging. Flertallet mener at lovpålagte boligplaner for kommunene vil frata kommunene dette ansvaret og ytterligere byråkratisere forvaltningen gjennom pålegg om enda en plan.

Et annet flertall, komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at kommunene spiller en viktig rolle i boligpolitikken, og mange kommuner har en aktiv boligpolitikk, andre ikke. Dette flertallet mener det er et stort potensial for at flere kommuner, både i byer og i distriktene, kan drive en mer aktiv boligpolitikk.

Bygge rundt kollektivknutepunkt

Også i punkt 8 om økt boligbygging rundt kollektivknutepunkt finner Krf sammen med  Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Disse mener:

(…) det derfor må føres en politikk for å bygge boliger og kollektivtrafikk i sammenheng. Det må legges til rette for økt boligbygging rundt kollektivknutepunktene, og boligbygging må sees i sammenheng med utvikling av klimavennlige transportløsninger. Forslagsstillerne mener derfor at staten etter forhandlinger med kommunene må påta seg opptil 70 pst. av investeringsutgiftene for store samferdselsprosjekter dersom kommunene forplikter seg til omfattende utbygging av boliger langs kollektivtraseene.