4. februar gikk fristen ut for Stortingets Næringskomite ut for å levere innstilling på regjeringens forslag om å opphevelse av priskontroll ved kjøp og salg av landbrukseiendommer.

Les innstillingen her.

Saken ble behandlet i Stortinget 16. februar 2016.

Tilbake til regjeringen

Komiteens flertall innstiller på å sende saken tilbake til regjeringen. I innstillingen skriver de:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser avslutningsvis til samarbeidspartienes flertallsforslag, der det fremgår at det er enighet om andre endringer i konsesjonsloven og priskontrollen enn det som er fremmet i proposisjonen. Samtlige forslag til lovendringer fremmet i proposisjonen bortfaller derfor. Flertallet går inn for at proposisjonen sendes tilbake til regjeringen for oppfølging av stortingsflertallets merknader.»

Liberalisering, ikke full deregulering

Det er flertall for en liberalisering av dagens regler.

Flertallet går inn for at det ikke være priskontroll på eiendommer som selges for under 3,5 millioner, og denne prisgrensen fastsettes i forskrift, ikke lov.

Komiteens flertall går videre inn for å oppheve priskontrollen på rene skogeiendommer, men mener at

«priskontroll for kombinerte jord- og skogeiendommer er mer komplisert på grunn av hensynet til matproduksjon, og at driften på eiendommen skal kunne forsvare prisnivået.»

Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Venstre foreslår derfor at:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan priskontrollen på rene skogeiendommer kan oppheves.»

Ikke overraskende

– I lys av hvordan debatten har utviklet seg, er det ikke overraskende at dette blir utfallet, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Vårt primære standpunkt var full liberalisering. Det ble tidlig klart at samarbeidspartiene Krf og Venstre ikke ønsket dette. Det subsidiære forslaget med å unnta skogeiendommer og forskriftsfeste grensen for priskontroll er ikke optimalt, men like fullt en forenkling og deregulering som vil ha en effekt.

– På sikt tror vi tiden vil være moden for full liberalisering for landbrukseiendommer også, avslutter Dreyer.