Eiendom Norge ble sammen med utvalgte næringsorganisasjoner invitert av statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) til å delta i møte hos Finansdepartementet om Finansmarkedsmeldingen 2014.

Andre inviterte var Aksjonærforeningen, Den norske Revisorforening, Finans Norge, Finansforbundet. Forbrukerrådet, NBBL, NHO, Pensjonskasseforeningen, Venturekapitalforeningen, Verdipapirfondenes Forening og Verdipapirforetakenes Forbund.

Kompetanse om boligmarkedet

– Vår kompetanse i en slik sammenheng er å belyse viktigheten av et stabilt eiendomsmarked, der det er mange viktige politiske spørsmål og virkemidler som tas og kan tas i bruk.

– Gode rammebetingelser for boligforsyningen, et forutsigbart skattesystem en kontrollert og stabil kredittilgang er noen av temaene vi vil ta opp, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel

– Etter vårt syn har vi i Norge over tid skapt en ubalanse mellom tilbud og etterspørselssiden i boligmarkedet. Boligbyggingen har ikke maktet å holde tritt med netto befolkningsvekst. Både antall salg og igangsettinger ligger vesentlig under de anslagene de aller fleste mener er nødvendig for oppnå en balansert markedssituasjon. Og selv om vi har en positiv utvikling for øyeblikket, så er det svakheter både grunnet boligbyggingens volatilitet og treghet i å møte markedets behov, sa Dreyer under presentasjonen.

– Dette ble eksemplifisert i 2013 og 2014. Da markedet sommeren 2013 opplevde et negativt press på boligprisene, befestet det seg usikkerhet om boligmarkedets utvikling. Dette resulterte i bråstopp i boligbyggingen, dette til tross for at behovet for boliger grunnet befolkningsveksten ikke hadde forandret seg, sa Dreyer.

Tiltaksliste

Dreyer la frem følgende forslag til tiltak for Finansdepartementet:

Stimulanse på tilbudssiden:

1. Det bør jobbes målrettet for å redusere byggekostnadene i boligprosjekter.
2. Det bør stilles krav til kommunene ved utbygging av støtte infrastrukturinvesteringer om at kommunene tilrettelegger tomtearealer til boligbygging tilknyttet trafikknutepunktene. (Stockholmsmodellen)
3. Det bør stilles krav til kommunal saksbehandlingstid med effektive sanksjoner hvis frister ikke overholdes.
4. Garantiordningene i bustadoppføringslova bør endres – dette tiltaket haster.

Stimulanse på etterspørselssiden:

1. Fortsatt stille krav til at banksektoren har en finansiell stabilitet, slik at de også er den viktige motoren i det norske bolig- og eiendomsmarkedet når det er dårligere økonomiske tider.
2. Gjennomgå Finanstilsynets retningslinjer for utlån, der vi mener det kan vurderes justeringer i vilkårene for stresstesting av låntagers økonomi.