Eff har i lengre tid jobbet for å få ned konfliktnivået mellom kjøpere og selgere i boligmarkedet. Vi ser et økende behov for en bedre dokumentasjon for aktørene ved boligtransaksjoner, sier Styreleder Terje Buraas.

Dagens lovverk som regulerer omsetninger av boliger i privatmarkedet (Avhendingslova) er av eldre dato, noe som stiller strengere krav til alle aktører for å ivareta forbrukerne ved å redusere mulige konflikter. Bransjen vil nå innføre Boligsalgsrapporter på alle ordinære eiendommer som selges gjennom eiendomsmeglingsforetak som vi representerer fra 1.1.2015

Grunnen til at vi må sette datoen så langt fram i tid, er at det i dag ikke finnes nok takstmenn med tilstrekkelig kompetanse til å levere kvalitetsrapporter over hele landet, sier Buraas. Nå får takstbransjen to år til å tilpasse seg, noe vi anser som tilstrekkelig tid. Vi kommer til å forutsette at de takstmennene som skal levere boligsalgsrapportene har gjennomført «Sertifisering av takstmenn for Boligsalgsrapporten» i regi av Det Norske Veritas (DNV). I dag er det allerede vanlig med boligsalgsrapporter i flere regioner i landet, og for disse delene av landet er det kun kravet til takstmannens kompetanse som vil bli endringen, sier han videre.

Den praktiske implementeringen vil skje i samarbeid med takstbransjen, våre ansatte, og alle andre involverte parter. Dette for å sikre gode og praktiske løsninger for våre kunder, og tilstrekkelig uavhengighet mellom megler og takstmann. Vi håper og tror at dette tiltaket vil dempe konfliktnivået mellom kjøper og selger, samt gjøre hverdagen enklere for våre ansatte, avslutter styreleder Buraas som representerer over 75 % av eiendomsmeglingsbransjen i Norge.

Kontaktpersoner for Eff;
Styreleder Terje Buraas, terje@buraas.no tlf. 913 55 118
Daglig leder Hanne K. Railo, hanne.k.railo@eff.no tlf. 901 04 163