28. oktober sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om endringer i bustadoppføringslova § 12 ut på høring.

Forslaget gjelder tidspunktet for entreprenørens plikt til å stille garanti overfor forbrukeren for oppfylling av avtalen.

Ordningen har vært mye debattert de senere årene, fordi det binder opp mye kapital hos utbyggerne og i så måte bidrar til å hemme boligbyggingen i Norge.

Oppfølging av Strategi for boligmarkedet

Departementets forslaget er en oppfølging av regjeringens Strategi for boligmarkedet, hvor det fremgår av punkt 3.6 at regjeringen skal foreta en vurdering av tidspunktet for garantistillelse etter dagens ordning.

Det er også oppnevnt et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova § 12, jf. Strategi for boligmarkedet punkt 3.6

Tidpsunkt for garantiplikt

– Høringsforslaget omhandler tidspunktet for entreprenørens plikt til å stille garanti overfor forbrukeren for oppfylling av avtalen, sier Eiendom Norges fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.

– I kontrakter hvor entreprenøren har tatt forbehold om gjennomføring av avtalen, for eksempel om at et visst antall boliger i et byggeprosjekt er solgt eller at igangsettingstillatelse er gitt, foreslås det at entreprenøren skal ha adgang til å vente med å stille garanti til forbeholdene er avklart, forteller Nordskog-Inger.

Positivt, men en svakhet ved forslaget

Departementet foreslår å utvide garantiordningen med en ny regulering hvor de gir forbruker mulighet til å heve avtalen dersom garantien ikke stilles i tide.

– Dette noe Eiendom Norge ikke støtter av flere grunner, sier Nordskog-Inger.

– For det første medfører en forsinkelse av garantien ikke nødvendigvis at bygg og leveranse er forsinket, og derav ikke noe materiell konsekvens for kjøper før overtagelse.

– For det andre: I kjøpsretten for øvrig har hevingsklausene et annet nivå på mislighold. I øvrig kjøpslovgivning skal det være vesentlig mislighold eller vesentlig forsinkelse av leveransen som gir kunden rett til å heve kjøpet. Konsekvensen harmonerer i departementet forslag ikke med effekten av en forsinket garantistillelse, sier Nordskog-Inger.

Høringsfristen er 29. januar 2016.