Fra 1.juli blir kravet til å stille sikkerhet for eiendomsmeglingsforetak øket til 45 millioner kroner.  Ansvaret pr formidling pr skadesak blir øket til kr 15 millioner dersom det avgrenses ved avtale. På samme tidspunkt trer også enkelte forskriftsendringer til som skal forebygge uautoriserte uttak.

– I vårt høringssvar argumenterte vi mot en økning i kravene til sikkerhetsstillelse i den størrelsesorden Finanstilsynet foreslo. Forslagene ville på en urimelig måte kostnadsmessig ramme alle foretak uavhengig av om de hadde klientmidler i denne størrelsesorden eller ikke. Selv om vi ikke fikk fullt gjennomslag for våre argumenter, så mener vi det er bra at departementet modererte økningen i sikkerhetsstillelseskravet noe sammenlignet med tilsynets opprinnelig forslag, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Finanstilsynet foreslo opprinnelig at kravet til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsvirksomhet skulle økes fra 30 millioner kroner til 50 millioner kroner. Videre ble det foreslått at adgangen til å begrense ansvaret ved avtale skulle økes fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner per oppdrag per skadelidt. Forslagene var hovedsakelig begrunnet i at antallet eiendommer som omsettes har økt, og at prisen på eiendommer har steget siden reglene sist ble endret i 2007.