Stortinget behandlet denne uken revidert statsbudsjett og vedtok med det regjeringens foreslått endring av eiendomsskatteloven, hvor fritidsboliger kan gi fritak for den kommunale eiendomsskatten.

– Eiendom Norge ser positivt på dette, både fordi det øker kommunenes selvråderett, men også fordi det trolig vil gi lavere skatt for fritidsboligeiere, sier Eiendom Norges direktør, Christian Vammervold Dreyer.

– Man kan være for eller imot økt bruk av kommunal eiendomsskatt. Men er det et verktøy kommunene har for å skaffe seg ekstrainntekter, og det har de siste årene vært er en økning i antall kommuner som skriver ut eiendomsskatt. Ofte skriver man ut eiendomsskatt fordi det er den eneste reelle muligheten kommuner har for å skaffe ekstrainntekter. Imidlertid er det grunn til å anta kommunereformen på sikt vil skape et mindre behov for å skrive ut eiendomsskatt, fordi det vil bedre kommunenes autonomi og økonomi, sier Dreyer

– I dag må fritidsbolig takseres av kommunen, hvis kommunen skal skrive ut eiendomsskat. Nå skal imidlertid et sjablongsystem for fritidsbolig utredes jfr skatteforliket si Stortinget etter påtrykk fra Eiendom Norge, samt anbefaling fra Scheel-utvalget. Reglene i eiendomskatteloven med krav om visuell befaring er sløsning med samfunnets resursser når boligverdien kan estimeres ganske presist med bruk av Eiendom Norges data fra vår prisstatistikk. Slik sett er omlegging i revidert budsjett en forenkling av dagens regler, sier Dreyer.

– Det er også et viktig demokratisk poeng med omleggingen, og det er at man skatter i den kommunen man bor. Eiendomsskatt på frittidsbolig er skatt til en kommune man ikke bor. Med dette forslaget kan kommunen frita fritidboliger og det er positiv demokratisk sett. Så gjenstår det å se om dette faktisk blir en realitet, men nå vil ihvertfall kommunen ha muligheten, avslutter Dreyer.