Bakgrunnen for møtet er representantforslaget  fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Hege Haukeland Liadal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim om en tryggere bolighandel:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang en rask revisjon av avhendingsloven med formål om å tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter. I en slik gjennomgang må det vurderes om selgers informasjonsplikt skal omfatte boligens tekniske tilstand, og om de gode erfaringene fra den danske ordningen kan overføres til norsk lovverk.»

Saken er til behandling i justiskomiteen i Stortinget, behandlingen er nå utsatt til høsten.

Avhendingsloven har virket siden 1992 uten vesentlige endringer. Boligmarkedet har gjennomgått store forandringer, en revidering av loven er både naturlig og nødvendig. I forarbeidene til loven ble det presisert at «[loven skal] skape klarhet i rettstilstanden og balanse mellom kontraktpartene».

– Slik vi ser det er ikke formålet med loven oppfylt ettersom avhendingsloven oppleves som verken forutsigbar eller balansert. Likevel bærer representantforslaget preg av unødvendig «dårlig tid», bl.a. basert på for lite dokumentasjon av årsak til og omfang av konfliktnivået tilknyttet boligsalg. Bolighandelen er for viktig til å foreta en slik hasterevisjon, vi oppfordrer derfor politikerne å ha is i magen, og heller nedsette et utvalg som ser på helheten, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Dette er også en av postdoktor Harald Benestad Andersen sine konklusjoner i doktoravhandlingen «Fordeling av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boliger mellom privatpersoner – en kritisk analyse ut fra den typiske partskonstellasjonen» ved Det juridiske fakultetet ved UiT:

– Og som jeg skriver i den siste setningen i avhandlingen min: Vi trenger en gjennomgripende reform av lovverket som regulerer boligomsetningen, og vi må få en ny boligomsetningslov, sier Andersen i et intervju med Eiendom Norge.

Eiendom Norge mener en hasterevisjon av avhendingsloven ikke er ønskelig og vil kunne skape økt konfliktnivå. Loven har virket i lang tid, derfor bør man i et revisjonsarbeid gå bredere til verks.

– Vi hilser et offentlig utvalg for å se på avhendingsloven velkommen, derfor har vi nå skriftlig anmodet om at dette skjer, avslutter Dreyer