Boligprisene for september måned var 0,4 prosent høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1 prosent høyere enn i august. 12 måneders prisvekst er nå på 9,7 prosent. På grunn av økt låneopptak viser Boligbarometeret for tredje kvartal en liten svekkelse i husholdningenes evne til å betjene gjeld, noe som sammen med strammere lånepraksis hos bankene kan påvirke prisbildet fremover.

– September følger den normale sesongutviklingen hvor boligprisene flater ut etter en solid prisvekst første halvår. Finansuroen i Europa og USA har foreløpig hatt liten innvirkning på boligmarkedet, og prisutviklingen i august og september har derfor vært som forventet, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Boligbarometeret viser at enslige nyetablerte som nettopp har kjøpt leilighet, nå bruker 20 prosent av sin lønnsinntekt etter skatt til renteutgifter, en økning fra 17 prosent i 2010. Tilsvarende andel for et ungt par i delt bolig og etablert par i enebolig er henholdsvis 11 prosent og 6 prosent, også her er det en liten økning fra 2010.

– Norske husholdninger bruker fortsatt en begrenset andel av inntektene til betjening av boliglån, men den stadig høyere belåningen medfører at betjeningsevnen svekkes på tross av lave renter og god vekst i disponibel inntekt. Eff ser ikke bort ifra at husholdningenes svekkede betjeningsevne, i kombinasjon med myndighetenes varslede innskjerping i bankenes lånepraksis, vil kunne endre prisbildet i boligmarkedet fremover. Innstrammingen kan både redusere etterspørselen etter boliger, men også skape usikkerhet om videre prisvekst på lengre sikt slik at noen av dagens boligeiere som har planlagt salg frem i tid, vil fremskynde salget.

Eneboliger opp, ellers flat prisutvikling
Boligprisstatistikken for september viser en del variasjoner mellom boligtypene:
– Eneboliger steg med 2,2 prosent fra august og var 8,4 prosent høyere enn i september 2010.
– Delte boliger var uendret fra august, men var 7,6 prosent høyere enn i september 2010.
– Leiligheter var så å si uendret fra august (ned 0,1 prosent), men var 10,5 prosent høyere enn i
september 2010.

– Med sterkest vekst for eneboliger i september har prisutviklingen på årsbasis for de ulike boligtypene nærmet seg hverandre. Dette vitner om et boligmarked i god balanse, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet
Formidlingstiden for boliger var 25 dager i september. Dette er tre færre dager enn i august 2011, og fem dager raskere enn i september 2010. Boligene selges raskest i Oslo, Stavanger og Trondheim med kun 16 dager i gjennomsnittlig formidlingstid. På bunn ligger Tromsø med en gjennomsnittlig formidlingstid på 43 dager.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff) og
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no