I dag, 8. juni 2016, slapp Finanstilsynet den årlige rapporten Finansielt utsyn.

Om det norske boligmarkedet og husholdningenes gjeldsvekst skriver tilsynet:

Husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene er på historisk høye nivåer. Mange husholdninger har høy gjeld i forhold til inntekten og samtidig små finansielle buffere. Gjelden til husholdningene og boligprisene har fortsatt å vokse raskere enn inntektene. Imidlertid er det er store regionale forskjeller i boligmarkedet, med prisfall i Stavanger og svært høy prisvekst i  Oslo. Kreditt- og boligprisveksten har bidratt til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe. Lave lånerenter og forventninger om langvarig lav rente er en viktig årsak til dette. Selv med en svakere utvikling og økt usikkerhet i norsk økonomi, er det fare for at den høye veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld kan vare noe tid. En slik utvikling øker imidlertid risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag.

Forbrukslån utgjør en liten del av husholdningenes samlede gjeld, men denne gjelden vokser sterkt, og markedet er preget av meget aktiv markedsføring fra banker og finansieringsforetak.

Boligmarkedet i norsk økonomi

– Det er verdt å merke seg at Finanstilsynet fremholder at boligprisveksten bidrar til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, mens motoren i norsk økonomi, oljenæringen, har gjennomgått en stor restrukturering siden oljeprisfallet på begynnelsen av 2014. Dette illustrerer hvor viktig boligmarkedet faktisk er i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Forbrukslån

– Det er positivt at tilsynet retter fokus den kraftig økningen i forbrukslån og at mange bruker dette som egenkapital til boligkjøp. Noe også Forbrukerombudet har fokusert på, sier Dreyer.

– Det er en uting at egenkapitalen ved boligkjøp finansieres med forbrukslån. Vi er derfor enig med Finanstilsynet at det er behov for strammere regelverk ved markedsføring av slike lån. Dette aktualiserer også behovet for et gjeldsregister.

Finanstilsynet anbefaler at forslaget som ligger til behandling hos Barne- og likestillingsdepartemente om å gi Forbrukerombudet utvidede verktøy (strengere krav).

– Dette er et tiltak vi også støtter, sier Dreyer.

Uro for boligprisutviklingen

Finanstilsynet beskriver en uro for boligprisutviklingen, og frykter et kraftig tilbakeslag hvis den sterke prisutviklingen fortsetter på Østlandet.

I rapporten skriver de:

Flere faktorer ligger bak den høye boligprisveksten de siste 25 årene. Arbeidsledigheten har vært lav og husholdningenes inntektsøkning har vært sterk. Gunstig eiendomsbeskatning bidrar til at husholdningene investerer i bolig, og i de senere årene har den lave renten bidratt sterkt til oppgangen. I tillegg trekker økt innvandring og stadig mer urbanisering kombinert med lite tilbud av boliger i retning av høyere boligpriser i sentrale strøk.

Baltzersen sa på pressekonferansen at det beste er om vi får en stabilisering i boligprisene og gradvis lavere gjeldsnivå.

–  Vi har nok aldri sett så ulike regionale forskjeller i prisutviklingen som vi har hatt de siste årene. Veksten som vi ser i spesielt Osloområdet nå er det grunn til å være bekymret over, og det er derfor fornuftig av Baltzersen å påpeke det tydelig i sin presentasjon. Imidlertid er det ikke bare tilgangen på billig kreditt som driver boligprisene opp. Det er også at boligbyggingen på østlandsområdet og særlig Oslo gjennom mange år ikke har vært i takt med befolkningsveksten. Høyere og mer stabil boligbygging hadde gitt mer moderat boligprisutvikling på Østlandet, avslutter Dreyer.