28 .september 2015 sendte Finansdepartementet på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for øke bruken av tilstandsrapport.

Bakgrunn

Bakgrunnen for lovforslaget er avtalen mellom Eiendom Norge og takseringsbransjen om innføring av obligatorisk tilstandsrapport som ikke ble gjennomført som planlagt 1. januar 2015, samt Finanstilsynets presisering høsten 2014.

I et brev til Eiendom Norge av 27. oktober 2014 konkluderte tilsynet med at krav om obligatorisk tilstandsrapport er i strid med god meglerskikk, slik det er definert i eiendomsmeglingsloven.

Rådgivningsplikt

I høringsbrevet skriver departementet:

«I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått en ny bestemmelse i eiendomsmeglingsloven, som gir megleren plikt til å gi både selger og kjøper råd om innhenting av en fagkyndig teknisk vurdering (tilstandsrapport) for eiendommen. Videre har Finanstilsynet foreslått at megleren skal opplyse i salgsoppgaven om selger har innhentet tilstandsrapport.»

– Eiendomsmeglerne har allerede i dagens lovverk et ansvar om å rådgi kunden om bruk av tekniske rapporter. Hvis forslaget fra Finansdepartementet blir vedtatt vil meglers rådgivningsansvar om bruk av tilstandsrapporter bli tydeliggjort i en egen bestemmelse. Dette vil kunne øke bruken av tekniske tilstandsrapporter, og det vil i så måte være positivt for norsk bolighandel, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Tilstandsrapport og trygg bolighandel

– Gode tekniske rapporter av kompetente takstmenn vil trygge bolighandelen i Norge, og er noe eiendomsmeglingsbransjen har støttet i mange år, sier Dreyer.

– Dessuten er det viktig å presisere at tilstandsrapporter allerede benyttes i over 70 % av eneboligsalg i Norge, og vi håper og tror at bruken av tekniske rapporter vil øke enda mer i omfang i tiden fremover, avslutter Dreyer.

Høringsfristen for forslaget er 4. januar 2016.