I høringsbrevet presiserer departementet at «Regjeringen er opptatt av å sikre et slagkraftig forbrukerapparat, som ivaretar forbrukernes interesser på best mulig måte. For å sikre forbrukerinteressene, er det viktig at organiseringen av forbrukerapparatet bygger opp under virksomhetenes fortsatte legitimitet og tillit i samfunnet.»

Den viktigste problemstillingen Difi reiser i sin rapport er om Forbrukerrådets rolle som interesseorgan bør skilles fra utøvelsen av forvaltningsoppgaver (som klagebehandling og mekling).

DIFI skriver i rapporten at «Ut fra et forvaltningspolitisk perspektiv mener Difi at kombinasjonen av interessepolitiske og forvaltningsmessige oppgaver i Forbrukerrådet er uryddig.» Dessuten påpeker Difi at «Kombinasjonen av interesseorganoppgaver og forvaltningsoppgaver svekker Forbrukerrådets legitimitet».

Eiendom Norge har i høringsuttalelsen forbindelse med høring om forslag til lov om klageorganer trukket de samme konklusjonene. Eiendom Norge mente da at Forbrukerrådet skal ivareta forbrukerne med informasjon og veiledning, mens Forbrukertvistutvalget bør ha ansvar for all saksforberedelse, megling og tvistebehandling.

– Difi har konkludert fornuftig når de anbefaler å skille tydelig Forbrukerrådets rolle som interesseorgan og Forbrukerrådets ansvar for klagebehandling og mekling, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.