Finanstilsynets årsmelding 2014 redegjør for tilsynets virksomhet i foregående år. Den omfatter blant annet omtale av aktivitetene på de ulike tilsynsområdene, deriblant eiendomsmegling.

Ved utgangen av 2014 var det 499 foretak som hadde tillatelse til å drive eiendomsmegling. I tillegg var det 1 278 advokater med eiendomsmegling i egen praksis. Antall filialer av eiendomsmeglingsforetak, som har økt betydelig de senere årene, økte også i 2014. Mens det ved inngangen til 2014 var 480 filialer, var det 498 ved utgangen av året. I alt ble det drevet eiendomsmegling i totalt 997 meglerkontorer i Norge ved inngangen til 2015

-Selv om antall kontorer/filialer øker er antall meglerkontorer i dag langt færre enn ved inngangen til finanskrisen i 2008. Konkurransen er tøff, de ulike kjedene gjør derfor grundige vurderinger før nye kontorer etableres, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

En trend de senere årene har vært at bransjen sentraliseres gjennom kjededannelser og sentralisering av funksjoner. Denne trenden forsterkes ytterligere i 2014. Finanstilsynet skriver i årsmeldingen:

-Bankene er størst og står sammen med noen få bankuavhengige kjedeforetak for ca. 80 prosent av det totale antallet formidlinger i bransjen.

Provisjoner

Til tross for at antall transaksjoner og boligprisene har steget, har forbrukerne ikke måttet betale mer til eiendomsmegleren. Honorar til megler varierer mye avhengig av boligtype, verdi på boligen, beliggenhet og en rekke andre forhold, likevel holder gjennomsnittlig honorar seg svært stabil. Snitthonoraret gikk ned fra kr. 50.360,- til kr. 50.107,-, og faller for andre året på rad.

-Sannsynligvis bidrar den sterke konkurransen om megleroppdragene til at provisjonen holder seg på et stabilt nivå. Stadig flere meglerkontorer må konkurrere om et relativt konstant antall oppdrag, sier Finanstilsynet i årsmeldingen.

Totalt formidlet verdi på boligene som er solgt gjennom eiendomsmeglerforetak var i 2014 på 343 mrd. kroner, en oppgang fra 322 mrd. året før. Innen næringsmegling omsatte næringsmeglere næringseiendom for 49 mrd. kroner.

Budgivning

Den mest vesentlig strukturelle endringen i eiendomsmeglerbransjen i 2014 var innføringen av skriftlig budgivning. Målsettingen med dokumentasjon av budrunden er å skape en tryggere eiendomshandel. Finanstilsynet mener at regelendringen har bidratt til større trygghet:

– Etter at reglene trådte i kraft, har ikke Finanstilsynet mottatt henvendelser fra kunder som har vært bekymret over uregelmessigheter i budgivningen. Dette kan tyde på at reglene har bidratt til å styrke forbrukernes tillit til budprosessen, noe som var ett av formålene bak budreglene. Det er også Finanstilsynets inntrykk at reglene har virket etter hensikten ved at de synes å ha hatt en dempende effekt på tempoet i budrundene.

Finanstilsynet viser i årsmeldingen til eiendomsmeglingsbransjens tilbakemeldinger om utfordringer knyttet til etterlevelse av de nye reglene.

– Dokumentasjon av budrundene er et godt og viktig tiltak for å trygge eiendomshandlene. Men vi er fremdeles av den oppfatning at det hadde vært en fordel med et mer fleksibilt regelverk, der notoritet kunne blitt sikret på ulike måter, som f.eks. gjennom lydopptak, sier Dreyer.