Finanstilsynet sendte 3. april 2013 et brev til Finansdepartementet hvor de ga uttrykk for bekymring for det stadig økende misforholdet mellom garantidekningen og beholdningen av klientmidler i eiendomsmeglingsforetakene. De påpeker at måten boligoppgjørene gjennomføres på er unik for Norge, og ordningen har en iboende risiko for ekstraordinært stort tap av klientmidler.

På bakgrunn av dette foreslo Finanstilsynet at: «Finansdepartementet iverksetter en utredning av dagens oppgjørsordning og konsesjonskrav for boligoppgjørstjenester, med vurdering av tiltak for å forebygge større tap av boligkundenes midler.»  Finanstilsynet anmodet departementet om å nedsette et utvalg som kan vurdere behovet for å endre dagens oppgjørsordning for å redusere eller eliminere risikoen for at boligkunder påføres økonomisk tap.

Eiendom Norge engasjerte seg umiddelbart i problemstillingen. Vi mener det er viktig at bransjen tar eierskap til slik vesentlige strukturelle spørsmål, og vi nedsatte i fjor høst et eget utvalg, «Oppgjørsutvalget», som skulle se på disse problemstillingene. Vi inviterte Norges Eiendomsmeglerforbund med i utvalget, slik at bransjen skulle stå samlet bak en så viktig sak.

Oppgjørsutvalget er i sluttfasen i sitt arbeid, og presenterer endelig rapport før sommeren. Rapporten vil bli presentert Finanstilsynet og Finansdepartementet.

Enda Finanstilsynet er klar over bransjens eget arbeid, har de på ny den 8.april 2014 henvendt seg til Finansdepartementet med oppfordring til nedsettelse av et utvalg.

Eiendom Norge mener det er klokt av departementet å avvente videre prosess til utvalget har fremlagt sin rapport. Vi har derfor sendt et brev til departementet der vi presiserer dette.

– Vi tror rapporten vil gi departementet nyttig kunnskap til videre vurdering, og vil kunne danne et viktig grunnlag i et eventuelt mandat som skal ligge til grunn i et slikt utredningsarbeid, sier Hanne Nordskog-Inger, fagsjef i Eiendom Norge. Hanne har også sittet i utvalget, både som sekretær og deltager.

Eiendom Norge har i brevet også påpekt at i et eventuelt utvalg så bør eiendomsmeglingsforetakene være godt representert. Vi mener det er hensiktsmessig å ha deltagere både med kompetanse fra sentraliserte oppgjørsforetak og mindre foretak.