Rundskrivet som ble publisert torsdag, understreker rammene som må være til stedet når et meglerforetak samlokaliseres med en bank.

– Vi mener det er bra med slike presiseringer Finanstilsynet kommer med, selv om vår opplevelse er at eiendomsmeglingsbransjen som klar hovedregel allerede utøver punktene tilsynet kommer med i dette rundskrivet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Tilsynet konsentrer seg om håndtering av sensitiv informasjon, og personvern.

Blant annet presiseres viktigheten om at at bankansatte ikke skal ha tilgang til meglerforetakets systemer og omvendt, og at det må være klare skillelinjer mellom de to bransjene, selv når de holder til under samme tak.

«Hensikta med dette rundskrivet er å klargjere innanfor kva for rammer eit eigedomsmeklingsføretak kan vere samlokalisert med ein bank, og i kva grad samdrift kan skje,» skriver Finanstilsynet om hensikten bak rundskrivet.

  • Les hele rundskrivet her

Finanstilsynet presiserer at alle eiendomsmeglingsforetak som er samlokalisert med en bankfilial skal ha skriftlige rutiner for å sikre forsvarlig informasjonshåndtering mellom eiendomsmeglingsforetaket og banken. Eiendomsmeglingsforetaket plikter også å følge opp at banken har fastsett tilsvarende rutiner.

– Både eiendomsmeglere og bankansatte har en taushetsplikt som også gjelder ovenfor hverandre, det er derfor viktig at alle foretak har gode skriftlige rutiner som sikrer at dette er ivaretatt på en sikker og god måte, sier Dreyer.

– Lite nytt

En rekke eiendomsmeglingskjeder har i en årrekke hatt filialer som er samlokalisert med bankfilialer. Skillelinjene for bank- og meglervirksomhet er derfor ikke er ukjent problemstilling for foretakene.

– Jeg både tror og forventer at alle kjeder som har samlokalisert seg med en bank eller annet foretak, har disse føringene med i sine planverk allerede, sier administrerende direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas.

Han presiserer også at det nye rundskrivet virker særdeles uproblematisk for bransjen, ettersom dette allerede stort sett er normen.

– Bra med klarering

Dreyer påpeker at slike retningslinjer har fått økt aktualitet i forbindelse med ny lov om personvern som trer i kraft i mai 2018.

– De fleste næringer i Norge jobber aktivt med å tilpasse virksomheten til den nye loven som kommer på bakgrunn av EU-direktivet om personvern. Dette skjerper kravet til å holde kontroll på sensitive kundeopplysninger, sier Dreyer.

– Arbeidet med personvern fortsetter utover høsten og våren, og vi jobber sammen med aktuelle parter for å frem en bransjenorm på dette, avslutter Dreyer.