Finanstilsynet deltok på bransjemøtet i Eiendom Norges lokaler onsdag 21. september 2016. Direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy kom med en grundig uttalelse under selve møtet. I tillegg deltok også Anne-Kari Tuv og Arne Solberg i møtet.

-Tillit til meglers rolle i prisvurderingen er ikke bare essensielt for boligkjøper og selger. Også långivere og andre aktører innenfor bolighandel er avhengig av å kunne stole på at megler er etterrettelig i sin vurdering av markedsverdien, og at megler er sannferdig i sin kommunikasjon til markedet om antatt salgsverdi, sa Bellamy i møtet.

I uttalelsen er Finanstilsynet tydelig på at det stilles større forventninger til meglers prising av bolig når det kun er en profesjonell som priser. Tilliten til prisingen er det ikke bare kjøper og selger som skal ha, men også  andre aktører som for eksempel finansinstitusjoner må stole på meglers etterrettelighet.

-Det er et åpenbart brudd på god meglerskikk dersom megler bidrar til feilinformasjon om prisantydningen på bolig, det vil si at megler bidrar til bruk av lokkepriser, sa Bellamy.

Selv om Finanstilsynet gir ros til at «eiendomsmeglingsbransjen i Norge er preget av gode standarder og høy tillit«, så stilles det klare forventninger til høyt presisjonsnivå i prisingen.

-Gjentatte avvik eller enkeltstående betydelige avvik mellom prisantydning og oppnådd pris vil imidlertid lett kunne anses som at meglers rådgivning på dette området har vært mangelfull, og vil dermed kunne være i strid med god meglerskikk, sa Bellamy.

Eiendom Norge anbefaler alle medlemmer å lese hele uttalelsen til Finanstilsynet.

Finanstilsynet kom med noen klare forventninger til foretakenes rutiner:

  • Prisfastsettelse bør overvåkes særskilt fra ledelsen i foretaket.
  • Foretakene må utføre en risikovurdering av feil og mangler i prissetting, og basert på denne vurderingen må det etableres arbeidsrutiner og kontrollrutiner.
  • Grunnleggende rutiner er at megler må befare eiendommen og skrive en rapport. Rapporten må inneholde vesentlig informasjon som påvirker prisvurderingen. Meglers prissetting skal dokumenteres.
  • Det forventes at fagansvarlig skal føre kontroll med meglers prisvurderinger og at det skal føres avviksrapportering og dokumentasjon på hvordan avvik etterfølges.

-Alle eiendomsmeglere må dokumentere bakgrunnen for prisen som benyttes i markedsføringen, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Finanstilsynet understreket at de vil følge utviklingen i markedet i Oslo tett fremover.

-Eiendom Norge vil gjennom fagutvalget utarbeide enkle utkast til risikovurdering og rutiner på området. Men uavhengig av det, så krever Finanstilsynets uttalelser at det tas umiddelbare grep fra alle foretak, sier Nordskog-Inger.