Rundskrivet tar for seg meglers plikter i forbindelse med formidling av kontraktsposisjoner. Med formidling av kontraktsposisjon menes at en kjøper av en bolig under oppføring videreselger kontrakten (til/for boligen) før ferdigstillelse.

Om kontrakten kan selges etter avhendingsloven eller om den må selges etter bustadoppføringslova, avhenger av om den som skal selge er forbruker og har kjøpt boligen til eget bruk. Hvis boligen er kjøpt som en investering, enten for videresalg eller utleie, så må boligen selges etter bustadoppføringslova.

Hensikten med dette skillet er å gi forbruker tilgang til å videreselge uten å ta på seg oppfyllingsansvar etter bustadoppføringslova. En forbruker kan ha behov for å komme seg ut av avtalen på grunn av senere endringer i f.eks. familieforhold, arbeidsforhold eller økonomisk evne, det er da urimelig at forbruker får utvidet ansvar etter bustadoppføringslova.

Rundskrivet fra Finanstilsynet presiserer at det er meglers ansvar å ha rutiner som sikrer at ikke videresalg av en prosjektert bolig til forbruker ikke faller utenfor bustadoppføringsloven i større utstrekning enn det reguleringen og hensikten med reguleringen sier.

– Megler kan normalt stole på opplysninger gitt av selger og en skriftlig erklæring fra selger om at handelen ikke er gjort i investeringsøyemed skal kunne legges til grunn, med mindre megler sitter med annen informasjon, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Rundskrivet gir klare føringer på hvordan kontraktsposisjonen skal markedsføres. Det er kun merverdien (vederlaget) som skal føres i meglingsjournalen. Det skal også gis inn bud på merverdien for kontraktsposisjonen, og ikke det totale beløpet som inkluderer kostnaden for boligen.

Selv om megler tydelig skal klargjøre at det er kontraktsposisjonen som selges er undersøkning og opplysningsplikten like omfattende som om boligen skulle vært solgt, med tillegg av opplysningsplikt rundt salg av kontraktsposisjon.

– Rundskrivet gir megler en god oppskrift på hvordan salg av kontraktsposisjoner skal gjøres, avslutter Nordskog-Inger.