Finansdepartementet informerte Eiendom Norge i brev av 23. januar 2017 om at departementet har bedt Finanstilsynet samme dag om at det utarbeides forslag til endring av lov eller forskrift på en rekke av Eiendom Norges forslag.

-Vi mener selvfølgelig at departementet kunne gått lenger og foreslått flere endringer basert på vårt grundige notat. Men endringsforslagene som nå kommer er viktige, og vil bidra til at det blir et bedre lovverk, sier Dreyer.

Eiendom Norge nedsatte sommeren 2014 et utvalg som sammen med advokatfirmaet Grette utarbeidet et omfattende notat som inneholdt til sammen 28 endringsforslag til eiendomsmeglingslovverket.

Notatet ble oversendt Finansdepartementet i april 2015. Finanstilsynet anbefalte på bakgrunn av Eiendom Norges notat at det ble nedsatt et lovutvalg for å se på eiendomsmeglingsloven. Finansdepartementet vedtok å utsette behandlingen av forslagene i påvente av arbeidet til arbeidsgruppen som så på bransjens oppgjørsordning i 2016.

Eiendom Norge tok initiativ til nytt møte med departementet, som ble gjennomført bl.a. med statssekretær Tore Vamraak 10. januar i år. I møtet presenterte Eiendom Norge de forslagene foreningen mente departementet kunne gjennomføre uten et omfattende utvalgsarbeid. Det er på bakgrunn av dette møtet at departementet nå har gått videre med en rekke av forslagene.

Finanstilsynet skal innen 1. mars oversende til departementet endringsforslag på følgende bestemmelser:

  • Ifølge eiendomsmeglingsloven § 2-2 annet ledd må eiendomsmeglingsforetak ha tillatelse fra Finanstilsynet for å opprette filial. Eiendom Norge har foreslått at dette endres til et krav om å sende melding til Finanstilsynet om etablering av filial, jf. notat 29. april 2015 pkt. 3.2 (kopi vedlagt).
  • Etter eiendomsmeglingsloven § 2-9 fjerde ledd skal eiendomsmeglingsforetak før skifte av styremedlem, daglig leder eller fagansvarlig sende melding til Finanstilsynet. Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen endres, slik at kravet om at melding skal sendes før skifte i ledelsen utgår, jf. notat 29. april 2015 pkt. 3.3.
  • Eiendomsmeglingsloven § 6-4 femte ledd og § 6-8 og Legg til i ordliste § 3-1 og § 6-3 femte ledd inneholder enkelte bestemmelser om bruk av elektronisk kommunikasjon mv. Eiendom Norge har foreslått en mer generell bestemmelse om bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier, jf. notat 29. april 2015 pkt. 3.4.
  • Eiendomsmeglingsloven § 4-5 inneholder bestemmelser om bruk av titlene «eiendomsmegler», «megler» med videre. Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen forenkles, blant annet slik at personer som fikk tillatelse etter overgangsreglene til eiendomsmeglingsloven også kan bruke tittelen «eiendomsmegler», jf. Eiendom Norges notat 29. april 2015 pkt. 3.6.
  • Eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd inneholder en oppregning av hvilke opplysninger salgsoppgaven «minst» skal inneholde. Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen endres, slik at det innføres et unntak fra opplysningsplikten for opplysninger som «åpenbart ikke er aktuelle», jf. Eiendom Norges notat 29. april 2015 pkt. 3.10.
  • Etter eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 tredje ledd første punktum skal klientmidler plasseres til «høyest mulig rente». Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen endres, slik at klientmidler skal plasseres til «markedsmessig rente», jf. notat 29. april 2015 pkt. 4.2.
  • Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 3-13 første ledd første punktum skal eiendomsmeglingsforetaket sende kjøper og selger en oppgjørsoppstilling «straks oppgjøret er gjennomført». Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen endres, slik at oppgjørsoppstilling skal sendes til selger straks kjøpesummen er disponert, og til kjøper straks kostnader til rettsvern er betalt, se Eiendom Norges notat 29. april 2015 pkt. 4.4.

Finansdepartementet signaliserer i brevet til Eiendom Norge at departementet tar sikte på at det etter hvert blir nedsatt lovutvalg.