Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften § 4-4 om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag for å få eiendomsmeglerbrev mv. Høringsfristen er 25. august 2015.

Bakgrunnen for forslaget er ifølge Finanstilsynet at eiendomsmeglingsbransjen er en bransje med økende grad av spesialisering. Konsekvensen av dagens praksiskrav er at mange eiendomsmeglerfullmektiger ikke klarer å skaffe seg tilstrekkelig salgspraksis.

I dag er praksiskravet minimum tolv måneders praktisk erfaring med salgsmegling, inkludert gjennomføring av oppgjøret i formidlingen. Departementet foreslår å erstatte bestemmelsen om at det kan godkjennes inntil ett års praktisk erfaring fra oppgjør, utleie, utenlandsmegling med et minimumskrav til salgspraksis på 20 formidlinger.

– I høringsnotatet fremhever Finanstilsynet at en slik endring vil bidra til større forutsigbarhet og fleksibilitet. De beholder likevel et tidskrav for den totale praksisperioden på minimum to år for å bli eiendomsmegler, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Eiendom Norge har skriftlig henvendt seg til Finansdepartementet 30. april i år om behovet for endring av praksiskravet. Bakgrunnen samsvarer godt med Finanstilsynets høringsnotat, nemlig at fullmektiger som jobber i selskaper som spesialiserer seg på oppgjør og utleie ofte ikke har intensjon om å praktisere salgsmegling. Dagens bestemmelser krever at de enten må si opp sin stilling eller ta permisjon fra jobb for å kunne bli eiendomsmeglere. Eiendom Norge har foreslått at på lik linje med kravene om opparbeidet oppgjørspraksis, så bør også salgspraksis kunne kvantifiseres, eventuelt opparbeidet gjennom salgsmeglingskurs.

I Eiendom Norges forslag til endringer i  forskrift om eiendomsmegling har vi foreslått følgende: «Dersom praktisk erfaring etter første ledd ikke har omfattet salgsmegling, hvor søkeren er ansatt som utleiemegler eller oppgjørsmegler, må søkeren ha ni måneder praktisk erfaring fra foretak, avdeling eller filial, eller ha gjennomført salgskurs eller 20 salgsformidlinger».

– Vi mener departementets forslag er et skritt i riktig retning, men det går likevel ikke langt nok. På lik linje som med oppgjørspraksis bør fullmektiger kunne velge mellom tid, antall formidlinger eller salgskurs, avslutter Nordskog-Inger.