Den gjeldende eiendommen var en kombinert eiendom med både en boligdel og en næringsdel. I retningslinjene til eierskifteforsikringen kunne forsikring kun tegnes når boligandelen var over 50%. I dette tilfellet var næringsdelen større enn 50%. Megler avdekket ikke denne situasjonen og tilbød allikevel selger eierskifteforsikring.  Saken er foreløpig avgjort i Tingretten, men den er anket til Lagmannsretten.

Eiendom Norge har med bakgrunn i «Kalvetangen-dommen»  (lenke krever pro-abonnement i Lovdata) henvendt seg til eierskifteforsikringsselskapene med anmodning om å regulere ansvarsforholdet mellom eierskifteforsikringsselskapet og eiendomsmeglerselskapet.

Vi anser den prinsipielle siden av tvisten som så viktig at vi ønsker å påpeke den overfor medlemmene nå. Rettstvisten viser at meglerforetakene kan komme i ansvar bransjen selv opplever som urimelig.

I henhold til forskrift om eiendomsmegling § 5-1, 2. ledd så har ikke eiendomsmeglingsforetak anledning til å formidle eierskifteforsikring mot vederlag.

Eiendom Norge er prinsipielt i mot at eiendomsmeglerforetaket skal kunne komme i ansvar overfor eierskifteforsikringsselskap, med bakgrunn i at forsikringer formidles gratis gjennom megler. Det er høyst urimelig at eiendomsmeglingsforetakene løper en økonomisk risiko med å formidle eierskifteforsikring uten vederlag.

Eiendom Norge har anmodet eierskifteforsikringselskapene om å regulere dette i samarbeidsavtalen de har med eiendomsmeglingsselskapene. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke blir gjort, men Eiendom Norge oppfordrer selskapene selv til å kontrollere avtalene. Dersom ansvaret ikke er regulert i samarbeidsavtalen,  anbefaler vi eiendomsmeglingsforetakene å forutsette at et slikt krav ikke vil kunne gjøres gjeldende, verken overfor eiendomsmeglerselskapet eller ansvarsforsikringsselskapet deres.