– Vi støtter at regjeringen benytter de svakere utsiktene for norsk økonomi til å gjennomføre en skattereform med en reduksjon av næring- og personbeskatningen.

– Dette vil sammen med en vedlikeholdspakke for opprustning av infrastruktur og offentlig bygg trolig være effektiv motkonjunkturpolitikk, sier Dreyer.

H-Frp-regjeringen har økt betydelig bevilgningene til samferdsel siden de tiltrådte høsten 2013.

– Investeringer i samferdsel og helhetlig transportplanlegging er vesentlig for å skape velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det er kanskje et av de viktigste boligpolitiske verktøyene, sier Dreyer.

– – –

De sentrale boligpolitiske forslagene i statsbudsjettet 2016 er:

Øker BSU
Regjeringen foreslår å heve det totale sparebeløpet for BSU fra kroner 200 000 til kroner 300 000.

Hvis dette blir vedtatt har denne regjeringen doblet det maksimale BSU-spareløpet i siden de tiltrådte i 2013.

Skattefradrag for ENØK-tiltak
Regjeringen innfører skattefradrag for ENØK-tiltak i private boliger.

Ordningen skal administreres av Enova, og være en videreføring av dagens ordning.

Huseier skal kunne velge å benytte dagens tilskuddsordning eller få skattefradrag på likningen.

Øker likningverdien på sekundærbolig og næringseiendom
Regjeringen foreslår å øke ligningsverdien på sekundær og næringseiendom fra 70 til 80 prosent.

Regjeringen siden den tiltrådte økt satsen fra 50%.

Regjeringen foreslår også å redusere formueskattesatsen fra 0,85 til 0,80. Dette øker den effektive formueskattesatsen på sekundærbolig og næringseiendom til 0,64 prosent, ifølge regjeringen.

Gevinstbeskatning ved realisasjon av landbrukseiendom
Regjeringen foreslår endringer i dagens særregler for gevinstbeskatning ved realisasjon av landbrukseiendom med virkning fra 2016.

Målet er gjøre det enklere å omsette landbrukseiendommer i Norge.

2200 nye studentboliger
Regjeringen  foreslår å bevilge penger til bygging av 2200 studentboliger i 2016.

Dette er en økning fra 2000 i 2015.

Husbanken
De samlede bevilgningene til Husbanken reduseres fra om lag 20 til 18 milliarder.

Senker den alminnelige skattesatsen og rentefradraget
Regjeringen lanserer samtidig med statsbudsjettet en skattereform, hvor det viktigste er en reduksjon av skattesatsen fra 27 til 25 prosent. Det varsles en ytterligere reduksjon til 22 prosent frem til 2019. Det gir samtidig en reduksjon av rentefradraget for gjeldsrenter.

– – –

Følger ikke Scheel-utvalgets anbefalinger
– Det er positivt at regjeringen ikke følger opp de heller radikale forslagene til skattereform fra Scheel-utvalget om fjerning av alle særfradrag, samt 80 prosent ligningsverdifastsettelse av bolig og eiendom.

– Det er viktig å skjerme primærboligen for beskatning for å bevare den norske boligmodellen, sier Dreyer.

Dokumentavgiften er glemt
Scheel-utvalget gikk inn for fjerne dokumentavgiften, som den karakteriserte som en flytteskatt som hemmer mobilitet i arbeidsmarkedet.

– Vi savner en justering eller fjerning av dokumentavgiften ved omsetning av fast eiendom, slik Scheel-utvalget foreslo.

– En fjerning er et forenklingstiltak for offentlig sektor, samt vil bidra til å dempe presset i boligmarkedet. Derfor mener vi det er på høy tid at regjeringen gjør noe med denne urettferdige flytteskatten, sier Dreyer.

Positiv økning av BSU
Blir forslaget til økning av BSU-grensen vedtatt har denne regjeringen doblet maksimalt sparebeløp i BSU.

– Vi er svært positive til økningen i BSU. Dette er riktig tatt i betraktning økte egenkapitalkrav ved boliglån og økte boligpriser, sier Dreyer.

ENØK-fradrag
– Det er gledelig at regjeringen nå forslår skattefradrag for ENØK-tiltak som lovet da den tiltrådte. Dette vil trolig være positivt både som motkonjunkturtiltak og for oppgradering av den eksisterende boligmassen, sier Dreyer.

Det er imidlertid verd å merke seg selve størrelse på ENØK-tiltaket ikke øker. Snarere er det omlegging av den eksisterende ordningen for ENØK-tiltak administrert av Enova.

– Tatt i betraktning at en utredning Finansdepartementet i 2014 la ballen død for regjeringens ønske om et såkalt ROT-fradrag, er dette å vurdere som en slags variant av den svenske ordningen. Når det først er etablert som en fradragsordning vil det være enkelte å øke fradragsmuligheten i fremtidige budsjetter, sier Dreyer.

Skatteskjerpelse av sekundærbolig og næringseiendom
– Forslaget om ytterligere skjerping av ligningsverdifastsettelsen av sekundærbolig- og næringseiendom, vil gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig og eiendom for utleie.

– Som ved de tidligere justeringene frykter vi at dette kan dempe investeringslysten i bolig for utleie, samt bidra til økte utleiepriser.

– All investering innenfor boligsektoren er etter vårt syn positivt. Det er viktig å ha i mente at boliginvestorene har en viktig rolle i nybyggmarkedet ved at de bidrar med kapital ved å kjøpe boliger under bygging. Dette bidrar gjerne til at nye boligprosjekter blir igangsatt raskere, avslutter Dreyer.