- Dette er forenklinger vi mener er nødvendig for å gjøre lovverket enklere for hvert enkelt foretak, sier Eiendom Norge-direktør, Christian V. Dreyer.

Stortinget har vedtatt forenklinger i eiendomsmeglingsloven. Kun én representant stemte imot innstillingen.

Forenklingene kommer på bakgrunn av dokumentet som Eiendom Norge sendte ut til Finansdepartementet i 2015 med endringsforslag om lov og forskrift om eiendomsmegling.

– Forslagene gjør det enklere å drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten at dette går på bekostning av Finanstilsynets kontroll med eiendomsmeglingsbransjen, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i forbindelse med lovforslaget i juni.

De kanskje viktigste endringene er at overgangsmeglere nå kan kalle seg eiendomsmeglere og at det nå blir enklere å etablere filialer.

– Endringene vil være gunstig for hele bransjen. Dette er forenklinger vi mener er nødvendig for å gjøre lovverket enklere for hvert enkelt foretak, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Stortinget stilte seg bak innstillingen fra finanskomiteen, som leverte innstillingen basert på departementets lovforslag.

– – –

Eiendom Norges opprinnelig forslag til endringer av eiendomsmeglingsloven: 

(Forslagene som ble vedtatt i uthevet skrift.)

Godkjenning av filialetablering:

Eiendom Norges forslag:

  • Ifølge eiendomsmeglingsloven § 2-2 annet ledd må eiendomsmeglingsforetak ha tillatelse fra Finanstilsynet for å opprette filial. Eiendom Norge har foreslått at dette endres til et krav om å sende melding til Finanstilsynet om etablering av filial, jf. notat 29. april 2015 pkt. 3.2.

Departementets vurdering:

  • Departementet foreslår at eiendomsmeglingsforetak ikke lenger skal trenge tillatelse for å etablere filialer i Norge, men at det må gis melding til Finanstilsynet før filialen etableres.

Melding om skifte av foretakets ledelse:

Eiendom Norges forslag:

  • Etter eiendomsmeglingsloven § 2-9 fjerde ledd skal eiendomsmeglingsforetak før skifte av styremedlem, daglig leder eller fagansvarlig sende melding til Finanstilsynet. Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen endres, slik at kravet om at melding skal sendes før skifte i ledelsen utgår, jf. notat 29. april 2015 pkt. 3.3.

Departementets vurdering:

  • Departementet foreslår en endring av plikten til å sende melding til Finanstilsynet om endringer i eiendomsmeglingsforetaks ledelse. Departementet foreslår at det ikke lenger skal være krav om at melding må sendes før det er skjedd endringer i ledelsen.

Bruk av elektronisk kommunikasjon:

Eiendom Norges forslag:

  • Eiendomsmeglingsloven § 6-4 femte ledd og § 6-8 og Legg til i ordliste § 3-1 og § 6-3 femte ledd inneholder enkelte bestemmelser om bruk av elektronisk kommunikasjon mv. Eiendom Norge har foreslått en mer generell bestemmelse om bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier, jf. notat 29. april 2015 pkt. 3.4.

Departementets vurdering:

  • Departementet foreslår en generell bestemmelse i eiendomsmeglingsloven om bruk av elektronisk kommunikasjon for opplysninger som etter loven skal gis «skriftlig».

Tittelbruk:

Eiendom Norges forslag:

  •  Eiendomsmeglingsloven § 4-5 inneholder bestemmelser om bruk av titlene «eiendomsmegler», «megler» med videre. Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen forenkles, blant annet slik at personer som fikk tillatelse etter overgangsreglene til eiendomsmeglingsloven også kan bruke tittelen «eiendomsmegler», jf. Eiendom Norges notat 29. april 2015 pkt. 3.6.

Departementets vurdering:

  • Departementet foreslår at reglene om bruk av tittelen «eiendomsmegler» forenkles, slik at det avgjørende skal være om personen har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Dette er i samsvar med Finanstilsynets første alternativ i høringsnotatet, med enkelte mindre endringer.

Oppdragtakerens skriftlige oppgave:

Eiendom Norges forslag:

  • Eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd inneholder en oppregning av hvilke opplysninger salgsoppgaven «minst» skal inneholde. Eiendom Norge har foreslått at bestemmelsen endres, slik at det innføres et unntak fra opplysningsplikten for opplysninger som «åpenbart ikke er aktuelle», jf. Eiendom Norges notat 29. april 2015 pkt. 3.10.

Departementets vurdering:

  • Finanstilsynet har vurdert om det bør innføres unntak fra minstekravene til opplysningene som skal inngå i salgsoppgaven til kjøper, se eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd.  Finanstilsynet foreslår ikke at det innføres en unntaksregel for opplysninger som «åpenbart ikke er aktuelle», slik Eiendom Norge har foreslått.