Det var knyttet stor spenning til «Strategi for boligmarkedet» etter at Finanstilsynet etter Finansdepartementets anmodning kom med forslag til tiltak for å dempe boligpris- og gjeldsvekst hos husholdningene.

– Utviklingen i boligpriser og gjeld gir grunn til bekymring. Vi har erfaring med at sterk vekst i boligpriser og gjeld kan lede til brå fall og langvarige økonomiske tilbakeslag. Vi tar denne utviklingen på alvor, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding fra regjeringen.

Eiendom Norge har vært aktiv overfor myndighetene bl.a. ved å sende høringssvar til Finanstilsynets forslag. I høringssvaret var foreningen skeptisk til å begrense fleksibiliteten ved utlån til låntagere, både fordi det rammer hardt i deler av markedet hvor man ser en negativ utvikling i prisene og fordi det vil bidra til et klasseskille der førstegangskjøpere ikke kommer seg inn i boligmarkedet.

Strategirapporten åpner med at «Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal eie sin egen bolig». Dette støtter opp under det Eiendom Norge også mener er viktig. Den norske boligmodellen legger opp til at mange eier sine egen bolig er en viktig årsak til den suksessfylte norske velferdsmodellen.

– Regjeringen har i rapporten klart å balansere mellom fornuftige tiltak og nødvendig fleksibilitet i boligmarkedet. Markedet i Norge er regionalt sammensatt og har ulike utfordringer, det er derfor bra at forskriften legger opp til mer fleksibilitet enn det Finanstilsynet foreslo, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Regjeringen har i strategirapporten også foreslått at næringen kan etablere et privat gjeldsregister. Regjeringen skrinla forslaget om et offentlig gjeldsregister da de tiltrådte i 2013. Nå åpner statsråd Horne for at bankene gis adgang til å registrere kundenes gjeld, kredittkort og usikret forbrukslån.

– Vi støttet et offentlig gjeldsregister, noe som er et viktig tiltak for at bankene skal få et godt grunnlag for videre rådgivning. Om et privat register vil fungere vil tiden vise, men får man det til vil det begrense gjeldsproblemene til de mest utsatte gruppene i samfunnet, sier Dreyer.

Eiendomsmeglingsbransjen har over mange år arbeidet for å øke bruken av tilstandsrapporter i forbindelse med bolighandelen. Over 70 % av boligselgerne til eneboliger benyttet i 2014 en slik rapport, men bruken er lav for andre typer boliger. Regjeringen har i strategirapporten belyst denne utfordringen grundig, og vil se på mulige tiltak for å øke bruk.

– Vi er spesielt positive til at myndighetene engasjerer seg i å øke bruken av tekniske rapporter i bolighandelen. I strategirapporten foreslås flere mulige tiltak, og flere av de er gode og vil åpenbart bidra til flere tilstandsrapporter, sier Dreyer.

I strategirapporten har regjeringen beskrevet en rekke tiltak som vil bidra til at det bygges flere boliger. Tiltakene retter seg både til byggenæringen og myndighetene.

Eiendom Norge har ved flere anledninger beskrevet et stort behov for at man skal få på plass forbedrede garantibestemmelser etter bustadoppføringslova, og vi varslet allerede i mai at det vil bli nedsatt et hurtigarbeidende utvalg for å se på garantibestemmelsene. I tillegg har regjeringen i dag varslet at de umiddelbart vil se på garantistiftelsestidspunktet etter § 12. Dette fremmet Eiendom Norge som forslag om i et brev til Justisdepartementet høsten 2014.

– Dette har vi virkelig ventet på, og det er gledelig å se at regjeringen har forstått at dette haster når de konkretiserer at dette skal være ferdig behandlet innen oktober, sier Dreyer.