Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte på en pressekonferanse i dag den nye boliglånforskriften gjeldende fra 1. juli 2018.

– Sett i lys av utviklingen i boligmarkedet så langt  i 2018 er det klokt av finansminister Siv Jensen (Frp) og videreføre dagens boliglånsforskrift, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Skattefrie inntekter

I den nye forskriften åpnes det for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt. I beregningen av belåningsgrad skal bankene også kunne medregne midler på BSU-konto som egenkapital.

– Etter vår erfaring skapte endringen i boliglånsforskriften fra og med 1. januar 2017, hvor skattefrie inntekter ikke lenger skulle kunne tas med i vurderingen av lånsøknader usikkerhet i banknæringen.

– I vårt høringssvar påpekte vi derfor at dette innebar en betydelig endring fra hva som har vært praksisen historisk i Norge. Derfor er det positivt at regjeringen i den nye forskriften presiserer at skattefrie inntekter kan tas med i beregningen av inntekt ved boliglån, sier Dreyer.

Gjeldsnivået må reguleres

Eiendom Norge støtter en regulering av boliglån gjennom boliglånsforskriften.

– Boliglånsforskriften er et nødvendig tiltak for finansiell stabilitet i en tid med lavrenteregime, sier Dreyer.

– Det er godt dokumentert i forskning at gjeldsoppbygning målt mot bruttonasjonalprodukt kan foregripe resesjoner i økonomien. Dette illustrerer den finansielle risikoen ved en for sterk gjeldsoppbygging, og viser nødvendigheten av å regulere gjeldsnivået, sier han.

Strategi for boligmarkedet

For tre år siden i juni 2015 lanserte Solberg-regjeringen en boligstrategi for et mer velfungerende boligmarked med mål om å se boligpolitikken på tvers av departementsgrensene og koordinere tiltakene.

Mange av disse tiltakene er nå vedtatt og enkelte er implementert eller er i implementeringsfasen.

– Vi er meget glade for at finansminister Siv Jensen (Frp) har lyttet til vårt innspill om ta opp igjen arbeidet med regjeringens boligstrategi og at hun i dag varslet at en oppdatert boligstrategi vil bli presentert i løpet av uken, sier Dreyer.

– Fordi boliglånsforskriften har virkninger utover det den er ment å regulere, nemlig gjeldsopptak, mener vi det er vesentlig at regjeringen fornyer arbeidet med sin boligstrategi og lager politikk som både tar hensyn til finansiell stabilitet og bevaring av den norske boligmodellen.

– Boliglånsforskriften setter en grense for hvor «rik» man må være for å kunne få glede av de norske skattesubsidene av boligeiere. Derfor trenger vi politikk for å sikre at fremtidige generasjoner også får ta del i den norske boligmodellen, sier Dreyer.

– Til tross for at vi de senere årene har sett en rekordhøy boligbygging, er det fremdeles behov for tiltak for å skape en mer velfungerende tilbudsside som gjør det mulig å bygge boliger raskt i takt med boligbehovet. Dette gjelder særlig forbedring av planarbeidet, koordinering av infrastrukturtiltak med boligbygging, og at kommunene tar innover seg sin rolle som markedsregulator.

– Dette viser at behovet for en helhetlig boligpolitikk er konstant, avslutter Dreyer.