I fjor høst nedsatte regjeringen et offentlig utvalg som skal vurdere statistikkloven og Statistisk Sentralbyråets (SSB) rolle.

Finansdepartementet har også satt ned en referansegruppe for utvalget, der Eiendom Norge skal delta.

Gruppen skal møtes to ganger i 2017, og første møte er fredag 12. mai. Eiendom Norge skal holde et innlegg på første møte, som ledes av professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Henrik von der Fehr.

Eiendom Norge presenterer månedlig Boligprisstatistikken for Norge. Denne statistikken leveres i samarbeid med Eiendomsverdi og finn.no, og viser både prisvekst, volum, tilbudssiden mm. I tillegg produserer Eiendom Norge kvartalsvise fylkesrapporter, utleiestatistikk og fritidsboligstatistikk.

– Boligprisstatistikken har utviklet seg voldsomt de siste årene og er blitt et produkt flere sentrale myndighetsaktører i samfunnet benytter seg av.

–  Statistikkloven er en viktig særlov for å sikre høy kvalitet i SSBs virksomhet. Eiendom Norges medlemmer er dataleverandør til SSB, og er i så måte opptatt av lovverket som regulerer SSBs rett til å gjøre bruk av vår database, sier Eiendom Norge i sitt innspill til referansegruppen.

De som sitter i utvalget er:

I rådet:

Fiskeridirektoratet
Miljødirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NAV
NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
Utlendingsdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Helsedirektoratet
Husbanken
Norsk kulturråd
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NSD
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Statens vegvesen
Utdanningsdirektoratet
Andre:
Datatilsynet
Eiendom Norge
Finanstilsynet
Institutt for Samfunnsforskning (ISF)
KS
Norges Bank
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Swedbank v/sjeføkonom Harald Magnus Andreassen