Et av vilkårene for eiendomsmeglerbrev etter eiendomsmeglingsloven § 4-2 er to års praktisk erfaring etter bestått eiendomsmeglereksamen, jf. § 4-2 første ledd nr. 2. Kravene til praksis er nærmere regulert i forskriftens § 4-4.

Finanstilsynet foreslår i høringsbrev 22. mai 2015 en endring i forskriften, der dagens bestemmelse som stiller krav til en tidsmessig praksis for salgserfaring endres til en kvantifisert erfaring på 20 selvstendige salgsoppdrag.

Eiendom Norge oversendte allerede 30. april 2015 et tilsvarende forslag til Finansdepartementet, og har derfor gitt sin tilslutning til det nivået som foreslås som kvantifisert tilfredsstillende praksis.

Eiendom Norge mener likevel at den praktiske erfaringen også bør kunne oppnås gjennom den tidsmessige perioden dagens lovverk legger opp til, eller et kurs lik det som aksepteres for opparbeidelse av oppgjørspraksis.

– Det er behov for endring av dagens regulering for å ivareta behovet for fleksibilitet i gjennomføringen av praksis. Kravet til praksis i salgsmegling bør kunne gjennomføres ved enten et godkjent salgsmeglingskurs, ni måneders praktisk erfaring eller 20 utførte meglingsoppdrag, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

I høringssvaret Eiendom Norge oversendte 12. juni 2015 argumenterer foreningen for at dagens praksis for kursing innen oppgjørstjenester fungerer godt. En tilsvarende ordningen bør kunne aksepteres for salgsmegling, så lenge kriteriene for kursinnhold sikrer kvalitativ salgserfaring.

Eiendom Norges har kommet med et justert forslag til regulering av eiendomsmeglingsforskriften § 4-4, 4. ledd:

Ǥ 4-4. Krav til praktisk erfaring

(4) Dersom praktisk erfaring etter første ledd ikke har omfattet salgsmegling, hvor søkeren er ansatt som utleiemegler eller oppgjørsmegler, må søkeren ha ni måneder praktisk erfaring fra foretak, avdeling eller filial, eller ha gjennomført salgskurs eller 20 salgsformidlinger.»