I dag presenterer Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS sykepleierindeksen for 2021 på et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) deltar også under lanseringen.

Følg sendingen her.

- Utviklingen i indeksen viser at muligheten for å bli boligeier for vanlige lønnsmottakere i Norge er blitt ytterligere redusert i 2021. Boliger tilgjengelig for sykepleieren går ned i alle byer i Norge med unntak av Ålesund. I byer som Bodø og Tromsø er boligmarkedet blitt betydelig mindre tilgjengelig i løpet av året, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

- Andelen boliger en sykepleier har mulighet til å kjøpe synker i takt med at boligprisene har økt ytterligere gjennom 2021. Eget eiet bolig har aldri vært dyrere i Norge, sier han.

Problematisk høye boligpriser på Østlandet

Indeksen viser at det bare er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom utlånforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottagere her.

- Bare 1 til 3 prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe i 2021, sier Francke Lund.

- I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 24, 29,4 og 27,1 prosent, forteller Francke Lund.

- Svært høye boligpriser kan ha negative konsekvenser på utviklingen i økonomien og tilgangen på arbeidskraft. Det er også negativ for det grønne skiftet fordi vil det vil bidra til lengre reisevei til jobb for mange, sier han.

- Pandemien har endret boligetterspørselen og arbeidsmarkedet i Norge noe. Mange har fått en mer fleksibel arbeidssituasjon, men dette gjelder ikke sykepleiere, samt en rekke mer tradisjonelle yrker, sier Lund.

Mer boligbygging og kollektivfelt for førstegangskjøpere

Boligprisutviklingen har begynt å flate ut etter den sterke oppgangen under pandemien, og det spesielt i Oslo.

- Høyere ferdigstillelse av nye boliger i årene som kommer og lavere befolkningsvekst vil sammen med høyere renter bidra til lavere prisvekst fremover, sier Lauridsen

- Det er fullt mulig og ønskelig med en lengre periode med moderat boligprisutvikling, slik som vi opplevde i årene 2017 til 2019. Mer moderat prisutviklingen vil senke terskelen for å bli boligeier i Norge og er godt nytt for sykepleieren, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Samtidig er det boligbudsjettet og hvor mye lån en sykepleier kan få som er avgjørende. Når regjeringen i år skal evaluere utlånsforskriften mener vi de bør etablere et kollektivfelt for førstegangskjøpere i forskriften, sier han.

- Ved å binde renten bør førstegangskjøpere kunne få unntak for flere av kravene i utlånsforskriften som stresstesten på fem prosentpoeng rentepåslag, sier Lauridsen.

- Skal vi klare å senke terskelen for å bli boligeier i Norge, må stat, kommune og privat sektor jobbe sammen. Statlig krav må forenkles, kommunene må regulere nok av de boligene som etterspørres og eiendomsbransjen må bygge og selge boligene, sier han.

- Et slikt offentlig-privat samarbeid er essensielt for den norske boligmodellens fremtid, mindre forskjeller og jevn formuesfordeling i Norge, avslutter han.

Om sykepleierindeksen:

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.