- Målet med reguleringen er at bygningssakskyndig skal avdekke avvik og risiko for avvik i en bolig og tydelig og forståelig beskrive konsekvensene av disse avvikene, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Eiendom Norge deltok på innspillsmøte 2. mai 2019 i Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forskrift om kvalifikasjon og godkjenningsordning for utførere og innhold i tekniske rapporter og sende inn skriftlig versjon av innlegget i etterkant.

Enighet om målet

– Vi har ivret for regulering av takstbransjen i over ett ti-år, så vi er svært positive til det påbegynte forskriftsarbeidet, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Eiendom Norge støtter prosessen som nå er igangsatt og vi mener disse reguleringene er nødvendig uavhengig av regjeringens øvrige forslag til endringer av avhendingslova.

– Alle enige om målet i denne saken – en tryggest mulig bolighandel med et så lavt som mulig konfliktnivå mellom kjøper og selger, sier Dreyer.

– For å oppnå dette så er det nødvendig å regulere takstbransjen gjennom økt kompetansekrav, definert profesjonsansvar, minsteinnhold i tekniske rapporter og et krav om tydelighet og godt språk.

Formålsbestemmelse i forskriften

Eiendom Norges viktigste innspill er det må være et klart mandat for utførelsen av tilstandsrapporter som forskriftsfestes.

– Målet med reguleringen er at bygningssakkyndig skal avdekke avvik og risiko for avvik i en bolig og tydelig og forståelig beskrive konsekvensene av disse avvikene. Ansvaret for å gjøre nettopp dette må ligge hos den enkelte bygningssakkyndig, og det må ikke være anledning til å ta forbehold i sin utførelse. Den bygningssakkyndige må ansvarliggjøres, sier Dreyer.

– Erfaring viser at det er enklere for kjøper å kreve erstatning/prisavslag for en mangel av selger enn av en bygningssakkyndig og vi mener at årsaken til dette er å finne i uklare retningslinjer og uklar ansvarsfordeling. Det at selger hefter for vesentlige feil og mangler overfor kjøper uavhengig av hvem som er årsak til feilen, gjør terskelen lav for å gå på selger og ikke på den bygningssakkyndige selv om den bygningssakyndige har gjort feil i rapporten, fortsetter Dreyer.

– Det må være et mål med reguleringen at ansvar plasseres hvor ansvaret hører hjemme. Med de foreslåtte endringer i avhendingslova overføres et betydelig større ansvar til selger og dersom vi klarer å tydeliggjøre den bygningssakkyndiges ansvar så vil dette kunne lette byrden for selger på de områder det ikke er forventet at selger skal kunne ha kunnskap, avslutter Dreyer.