Hva har preget arbeidet med bransjepolitikk i 2017?

Nordskog-Inger: I 2017 har bransjen stått samlet om stadig flere faglige spørsmål, og vi finner felles løsninger der det er mulig. Eiendom Norge har hatt regien på mange arbeidsgrupper som sammen har jobbet frem løsninger med bransjen så vel som med myndigheter og andre aktører.

Et godt eksempel på dette er Stortingets vedtak i desember om forenklinger i eiendomsmeglingsloven, som var basert på omforente forslag fra en arbeidsgruppe ledet av Eiendom Norge som ble overlevert Finansdepartementet i 2015. Det er gledelig at myndighetene lytter til eiendomsmeglingsbransjen i viktige saker.

Eiendom Norge kom opprinnelig med 28 forslag til revideringer av lov om eiendomsmegling. Fire av disse er nå blitt vedtatt av et bredt flertall i Stortinget. Finansminister Siv Jensen (FrP) sa i forbindelse med lovforslaget i juni at forslagene gjør det enklere å drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten at det går på bekostning av Finanstilsynets kontroll med bransjen.

Dette er etter vårt syn nødvendige forenklinger, som også er i tråd med regjeringens forenklingsarbeid. Finansdepartementet har signalisert at de øvrige forslagene våre vil bli tatt med videre i en bredere revidering av eiendomsmeglingsloven.

Av andre saker som har satt sitt preg på 2017 er det verdt å nevne arbeidet med hvitvaskingsregelverket, EU-forordninger som det nye personversdirektivet GDPR og implementeringen av E-tinglysning.

siv jensen

FORNØYD: Finansminister Siv Jensen var fornøyd da forenklingne i eiendomsmeglingsloven ble vedtatt på Stortinget. Skjermdump regjeringen.no

Myndighetene har de siste årene vært opptatt av at eiendomsmeglingsbransjen skal melde fra om mulig hvitvasking. Hvordan har Eiendom Norge arbeidet med dette i 2017?

Nordskog-Inger: I året som har gått har hvitvasking vært en prioritert sak for oss. Gjennom hele året har en arbeidsgruppe jobbet med å utvikle en veileder for eiendomsmeglingsforetak for å forebygge hvitvasking i bolighandelen og etterleve hvitvaskingslovverket. Hvitvasking har også vært tema på flere fagforum.

Arbeidsgruppen har vært satt sammen av kompetente fagansatte fra Eie eiendomsmegling, Eiendomsmegler Vest, DnB Eiendom, Eiendomsmegler1, Krogsveen og Privatmegleren, samt at gruppen også har fått veiledning fra Finanstilsynet.

Deltagerne har kommet med viktige bidrag for å gjøre dokumentet så relevant som mulig for alle foretak uavhengig av om man er tilknyttet en større kjede eller er et mindre selvstendig foretak. Ønsker medlemmene veilederen er det bare å ta kontakt.

Det er svært gledelig at eiendomsmeglingsbransjen ble trukket frem av Økokrim som den bransjen som hadde størst økning i rapportering av mistenkelige transaksjoner. Den attesten fikk vi til og med på forsiden av Dagens Næringsliv. Det er hyggelig å høste ros selvsagt, samtidig som det forplikter bransjen til å følge opp det gode arbeidet.

I høst gjestet jeg også Finans Norges årlige hvitvaskingskonferanse, og foredro om hvitvasking innenfor eiendomsmegling sammen med Finanstilsynet. Tilbakemeldingene og oppmerksomheten tyder på at vi har gjort et godt stykke arbeid.

bilde

F.V: Vise-administrerende direktør i Kartverket, Knut Arne Gjertsen, daværende Kommunal- og moderniseringminister, Jan Tore Sanner (H), Eiendom Norge-direktør, Christian Vammervold Dreyer og divisjonsdirektør i Kartverket, Turid Ellingsen. Foto: Synne Storvik

 

I april ble E-tinglysing lansert. Hva vil det bety for bransjen?

Nordskog-Inger: I april var vi gjester hos Kartverket på Hønefoss sammen med blant annet daværende boligminister Jan Tore Sanner (H). Ventetiden var endelig over, og elektronisk tinglysing ble omsider lansert.

Dette er noe vi har jobbet tett sammen med Kartverket, departementet, bankene og bransjen for å få til så smertefritt som mulig. Å digitalisere tinglysingen innebærer en kvalitetsheving for alle partene i bolighandelen. Nå vil overdragelse av eiendom kunne gjennomføres digitalt. Det vil gjøre eiendomsoverdragelsene raskere og selgere vil få tidligere oppgjør siden tiden kjøpesummen står på klientkonto forkortes. Dessuten vil risikoen for feil reduseres betydelig.

Bankene var først ute med å tinglyse pantedokumenter for sine kunder, og kort tid etterpå kom første skjøtepakke tinglyst av megler. OBOS var første foretak med digitalt pantedokument via Nordea.
Nå som dette er i gang tror jeg denne nyvinningen fort vil bli normen i bransjen.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et uttalt mål om at 80 prosent av tinglysingsdokumentene skal være elektronisk innen 2019. Det er viktig at bransjen bidrar til at vi når det målet.

Tryggere bolighandel har fått økt politisk oppmerksomhet de senere årene. Hva er status?

Nordskog-Inger: Eiendom Norge har tidligere ønsket en revidering av avhendingsloven. I boligdebatten de siste årene har imidlertid flere gitt uttrykk for at en revidering ikke nødvendigvis vil bidra til en tryggere bolighandel. Snarere vil en ny avhendingslov kunne skape nye tvister i rettssystemet for å avklare rettstilstanden. Derfor har vi i vårt nye bransjepolitiske program for 2017-21 endret synspunkt fra å være for en full revidering til å ha en mer avventende holdning.

Konfliktnivået i bolighandelen kan reduseres med andre tiltak, og Eiendom Norge har allerede tatt grep gjennom å øke bruken av ulike typer tilstandsrapporter i bolighandelen. Dessuten er det vesentlig at vi får målt det faktiske konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig, og vi jobber med å få på plass systematiske og gode målinger av konfliktnivået.

Vi er glade for at tryggere bolighandel er kommet med i den nye regjeringserklæringen sammen med forenklinger av lov om eiendomsmegling. Når det er sagt så synes vi Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging av de to anmodningsvedtakene i Stortinget i forrige periode har gått vel tregt, samt at vi er kritisk til at departementet kun sendte den gamle NOUen fra Takstlovutvalget fra 2009 ut på høring på nytt.

Vi ønsker autorisasjon og ansvarliggjøring av takseringsbransjen i bolighandelen, og har fremhevet dette i vårt høringssvar. I debatten de senere årene har også organiseringen av bolighandelen i Danmark vært en referanse. Derfor tok vi i 2017 initiativ til en arbeidsgruppe med representer fra myndigheter, bransjen og boligorganisasjoner for en grundig vurdering av hvordan dette fungerer og om modellen er noe å ta lærdom av for Norge. Rapporten vil være klar i første halvår 2018.

stortinget

Trygghet i bolighandelen har kommet høyere på agendaen på stortinget. Foto: Stortinget

 

Fire bokstaver, GDPR, har satt sitt preg på 2017. Hva betyr dette for eiendomsmeglingsbransjen?

Nordskog-Inger: I mai i år trer EU-forordningen GDPR (The EU General Data Protection Regulation) i kraft som gjør at personvernregelverket blir skjerpet. I regi av Eiendom Norge, har bransjen nå gått sammen for å lage en bransjenorm som skal bistå alle eiendomsmeglingsforetak i å etterleve GDPR-regelverket. Utvalget ledes av advokater fra BDO. Arbeidet ble igangsatt tredje kvartal 2017 og vi sikter på å ferdigstille en bransjenorm i god tid før utgangen av mai 2018.

Også i denne arbeidsgruppen er foretakene bredt representert, for å sikre mest mulig gjennomføringsevne når normen er ferdigstilt. Eiendomsmegler 1, Privatmegleren, Aktiv, Krogsveen, DnB eiendom, Sem & Johnsen, Partners, Eie og OBOS er representert, i tillegg til Katerin Lind Klev fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Målet er å lage en norm som skal gjelde for hele bransjen som er lett å følge.

Det er viktig at en slik norm er tilpasset de mindre aktørene, så vel som de store foretakene. Vi vil også oversende normen til Datatilsynet for godkjenning når den er ferdig. Det er mange hensyn å ta og vi går møysommelig gjennom kravene, for å sikre oss at normen vil bli godkjent av Datatilsynet.

eiendom norge

Finanstilsynets Anne-Kari Tuv sammen med Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer under fagforum i november 2017.

 

Fagutvalget og fagforumet er faste opplegg i årshjulet til Eiendom Norge. Hvordan har dette arbeidet gått i 2017?

Nordskog-Inger: Fagutvalget har drøftet flere viktige saker i året som har gått, som nevnt hvitvasking, GDPR og lov om eiendomsmegling. Vi har også jobbet med bustadoppføringslova, eierseksjonsloven og innholdet i annonser på FINN, som er noe særlig Forbrukerombudet, nå Forbrukertilsynet, er opptatt av.

Fagutvalget består av fagsjefene i utvalgte foretak, og tar for seg aktuelle problemstillinger som ofte styret i Eiendom Norge behandler.

Vi har i 2017 arrangert tre fagfora i samarbeid med henholdsvis Help Forsikring, Norwegian Broker og Protector Forsikring. Min opplevelse er at det er stor interesse for disse arrangementene og at de gir stort faglig utbytte.

Vi har blant annet hatt Forbrukerombudet, Finanstilsynet og BI på besøk for å gi nødvendig faglig informasjon. Det kanskje viktigste vi gjør er å gjennomgå lovendringer og potensielle lovendringer. Det vesentlig at medlemmene forstår hva lovendringer kan innebære, og her er fagforumet et nyttig verktøy for å skape en felles forståelse. Nytt av året er at vi har også filmer foredragene, som så blir til poenggivende kurs hos Eiendomsmeglerskolen.