Forbrukerombudet sendte før sommeren et orienteringsbrev til eiendomsmeglingsbransjen, kalt  villedende utelatelser ved markedsføring av bolig.

I brevet påpeker ombudet at det følger av markedsføringsloven § 8(1) første punktum at en handelspraksis er villedende dersom den «utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning» eller «presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte»

Forbrukerombudet skriver videre at det er annonsen på finn.no og annonsen på foretakenes egne nettsider som de omtaler i brevet, men understreker at reglene i markedsføringsloven gjelder for all markedsføring av bolig.

De fortsetter brevet med at innhenting og formidling av opplysninger om eiendommen er en av de mest sentrale oppgavene i et eiendomsmeglingsoppdrag.

– Hvilke opplysninger som ansees som vesentlige, vil avhenge av den konkrete situasjonen, boligen som er til salgs og hvilke forbrukere eiendomsmegleren retter seg mot, sier Eiendom Norge fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Eiendomsmegler må foreta en konkret vurdering av dette i forbindelse med hvert oppdrag, sier Nordskog-Inger.

Vesentlig informasjon

Forbrukerombudet presenterer eksempler på vesentlig informasjon som ikke er en uttømmende liste:

  • Større fysiske skader, feil og mangler (eks. sviktende drenering, utett takkonstruksjon, bruk av multimur, feil fall på baderom, skadedyrangrep, høye radonverdier ol.).
  • Lovlighetsmangler ved eiendommen (eks. ulovlig bruksendring, ombygging, tilbygg, utleiedel eller liknende).
  • Offentligrettslige pålegg (eks. fra brannmyndighetene).
  • Aktuelle nabovarsler som selger har mottatt, og som angår tiltak på naboeiendom (der konsekvensene kan være økt trafikk, dårligere utsikt/solforhold eller annen verdiforringelse).
  • Offentlige planer og planforslag som kan påvirke eiendommen negativt.
  • Ufaglært arbeid på byggets konstruksjon, elektrisk anlegg eller våtrom.

Forbrukerombudet understreker følgende: Gjennom vårt tilsynsarbeid har Forbrukerombudet fått kjennskap til at mange eiendomsmeglere velger å innta sentral informasjon om boligen kun i salgsoppgaven. Dette er å presentere vesentlige opplysninger på en «uhensiktsmessig måte»

Nettannonsene som benyttes i dag er relativt utfyllende. Markedsføringen omtaler vanligvis boligens beliggenhet, innhold, standard oppvarmingskilder, parkeringsmuligheter, tomt med mer. Forbrukerombudet vurderer det som sannsynlig at forbrukere kan bli villedet til å tro at de har fått med seg det vesentlige om boligen dersom de leser annonseteksten i sin helhet.

Forbrukerombudet presiserer til slutt at det ikke er slik at eiendomsmegler må innta all informasjon som finnes i salgsoppgaven, i nettannonsen. Det sentrale er at forbrukeren, allerede i markedsføringen, skal få kjennskap til vesentlige forhold ved boligen. En nærmere redegjørelse av forholdet kan gjerne gis i prospektet.

Forbrukerombudet  forventer at foretakene gjør det de kan for å sikre at boliger markedsføres i tråd med lovverket. Foretaket må sørge for at alle ansatte er kjent med innholdet i dette orienteringsbrevet, samt etablere rutiner som sikrer at meglerne følger loven. Det vil bli gjennomført tilsynsaksjon høsten 2017, trolig i oktober

Bedre og tydeligere informasjon

– Vi lever av fornøyde kunder og vi skal jobbe kontinuerlig med forbedring av kundetilfredshet og omdømme, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Over flere år og med de beste intensjoner har eiendomsmeglerforetakene økt informasjonsmengden på finn.no. Det har ført til at annonsene er utfyllende, og fremstår for mange forbrukere som komplett informasjon om boligen som er for salg. Dette har også blitt forsterket med krav om informasjon både i bransjenorm for markedsføring, lov og forskrift, sier Nordskog-Inger.

Nordskog-Inger understreker at det er Eiendom Norges oppfatning at bedre og tydeligere informasjon vil gjøre at konfliktnivået i bolighandelen går ned.

– Flere representanter fra foretakene, Eiendom Norge og Finn.no har nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe frem en bedre og mer forbrukervennlig nettannonse enn i dag. Vi ønsker å nedskalere informasjonen slik at forbrukere får en bedre forståelse for at den vesentlige informasjonen hovedsakelig finnes i salgsoppgaven. Samtidig ønsker vi å tydeliggjøre overfor forbrukerne viktigheten av å lese all informasjon.

– Forbrukerombudet har vært involvert og informert i hele prosessen. Arbeidsgruppens arbeid pågår fremdeles, og vi rekker ikke å ferdigstille det innen tilsynsaksjonen til Forbrukerombudet som er varslet høsten 2017, forteller Nordskog-Inger.

Krav etter loven

Hovedregelen i eiendomsmeglingsloven er at oppdragstakeren skal sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen.

– Disse opplysningene foreligger i dag på en god måte i salgsoppgaven. Men ettersom det har blitt en praksis med mye informasjon på nettannonser, så vil det kunne være i strid med markedsføringsloven å ikke synliggjøre vesentlig informasjon også her, sier Nordskog-Inger.

Megleren skal arbeide for å oppnå at handel blir sluttet på vilkår som er best mulig for oppdragsgiveren samtidig med at informasjonsplikt og omsorgsplikt ivaretas. Men det å slutte en handel på vilkår som kan føre til klager og reklamasjonssaker i ettertid er ikke godt for verken selger eller kjøper.

– Eiendom Norge oppfordrer alle foretak til å gå gjennom Forbrukerombudets brev med sine ansatte, og påse at dagens annonser gir et balansert og korrekt bilde av boligen som selges. Det samme gjelder markedsføring på foretakenes egne nettsider.

– Det essensielle i Forbrukerombudets budskap et at annonsen skal gi et korrekt bilde av hva som selges. Det å utelate vesentlig informasjon i annonsene samtidig med at alle positive sider ved boligen fremheves vil kunne gi forbruker et feil inntrykk og vil presentere opplysninger på en «uhensiktsmessig måte, avslutter Nordskog-Inger.