I dag ble forslag for neste års statsbudsjett lagt frem, og det ble viet oppmerksomhet til boligmarkedet, selv om det ikke ble gjort store endringer av betydning for boligmarkedet.

- Det er ikke nok med reduksjon i den kommunale eiendomsskatten. Nå må regjeringen ta grep om helheten i boligbeskatningen og følge opp rådene til Scheel-utvalget fra 2014, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Les pressemeldingen om statsbudsjettet her.

Eiendomskatt

Regjeringen tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021.

Regjeringen vil komme tilbake til reduksjonen i eiendomsskattesatsen som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021.

BSU

Regjeringen foreslår ingen endringer i BSU-ordningen (boligsparing for ungdom). Beløpsgrensene holdes dermed uendret. Maksimalt årlig sparebeløp er 25 000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner. Dette er det tilsvarende som i fjorårets statsbudsjett.

Studentboliger

Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 2 200 nye studentboliger og fortsette å øke kostnadsrammene og tilskuddssatsene i tråd med forventet prisvekst. Dette er det samme som i fjor.

Bostøtte

For å redusere barnefattigdom, ble bostøtten til barnefamilier og andre store husstander økt med 126 millioner kroner i 2019. Helårsvirkningen i 2020 er på om lag 225 millioner kroner. Det innebærer at 22 000 barnefamilier og andre store husstander får økt bostøtten med opptil 13 300 kroner per år.

Belønningsordningen, bymiljø- og byvekstavtaler: 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 5,4 milliarder kroner til kollektivtransport, sykling, gange og reduserte bompenger i de ni største byområdene.

Til bymiljø- og byvekstavtalene i Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet og Nord-Jæren foreslår regjeringen om lag 5 milliarder kroner. Av dette er nær 2,1 milliarder kroner satt av som tilskudd til store kollektivprosjekter, der staten dekker inntil 50 prosent av kostnadene. Det er i tillegg satt av om lag 850 millioner kroner slik at det statlige bidraget her kan økes fra 50 til 66 prosent, hvorav den ene halvparten er øremerket reduserte bompenger og den andre bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale er det satt av 350 millioner kroner i belønningsmidler og 100 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk til Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø.

- For 2020 vil vi bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompengene i distriktene og 5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykling og gange i de største byområdene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Digitale løsninger for kommunalt disponerte boliger

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å utvikle nye, digitale løsninger for kommunalt disponerte boliger. Nye løsninger skal bidra til at leietakere av kommunale utleieboliger bor i en egnet bolig tildelt gjennom en god og brukervennlig saksbehandling.

Formuesverdi – næringseiendom eid gjennom selskap

Regjeringen foreslår en mindre endring. Den medfører at enkelte selskaper som eier næringseiendom, skal medregne eiendommen til 100 prosent av verdien ved beregningen av selskapets formue. Dette er uavhengig av om verdien bygger på utleie- eller omsetningsverdi.

Samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 75,4 milliarder kroner til samferdselsformål i 2020. Dette omfatter:

  • I underkant av 38 milliarder kroner til veiformål som å bygge nye veistrekninger og firefelts motorveier samt en betydelig satsing på å redusere vedlikeholdsetterslepet.
  • 26,6 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette utgjør en økning på 4,5 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2019.
  • 5,9 milliarder kroner til særskilte transporttiltak, en økning på 46,5 prosent sammenlignet med Saldert budsjett 2019.
  • 2,6 milliarder kroner til kystforvaltning.
  • 1,1 milliarder kroner til luftfartsformål. Dette inkluderer en økning på 15 mill. kroner til Luftfartstilsynet.
    617 millioner kroner til ulønnsomme posttjenester og omdeling av aviser.
  • 445 millioner kroner til administrasjon, som blant annet inkluderer midler til transportforskning og  tilskudd til trafikksikkerhetsformål.

- Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Utleiebolig – tilskudd

Regjeringen foreslår å redusere tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger med 356 millioner kroner fordi det er lavere etterspørsel etter tilskuddet de siste årene. Forslaget innebærer å videreføre tilsagnsrammen på samme nivå som i 2019.

Selv om det er lavere etterspørsel etter tilskudd til utleieboliger, er det fortsatt boligsosiale utfordringer. Regjeringen foreslår derfor å omprioritere midler til å styrke bostøtten og til digitale løsninger for kommunalt disponerte boliger.

Husbanken:

Regjeringen foreslår å videreføre lånerammen for Husbanken på 16 mrd. kroner i 2020. Startlån og utleieboliger til vanskeligstilte skal prioriteres også i 2020.