Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok onsdag NOU 2016: 23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren fra Banklovkommisjonen ved utvalgsleder Erling Selvig.

Les NOU 2016: 23 her.

For norsk bolighandel er banklovkommisjonens forslag til omlegging av innskuddgarantien gode nyheter.

– Vi er glade for at Banklovkommisjonen foreslår å sikre innskudd hos bank tilknyttet klientkonto ved overdragelse av fast eiendom (private boliger) i sin helhet i inntil 12 måneder, sier Eiendom Norges fagsjef, Hanne Nordskog-Inger.

– Dette er i tråd med hva Eiendom Norge og flere andre organisasjoner har foreslått, sier hun.

hanneEiensom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger. Foto: Solfrid Sande.

Hovedformålet med innskuddsgarantiordningen er å sikre at innskudd som er mottatt av medlemsforetak (banker/finansforetak), blir utbetalt dersom banken er ute av stand til å tilbakebetale innskudd ved forfall.

– Slik gjeldende regler er tolket er eiendomsmeglingsforetakets klientkonto sikret med totalt kr. 2.000.000 dersom en bank ikke er i stand til å tilbakebetale klientenes midler ved forfall(insolvens/konkurs), sier Nordskog-Inger.

Økt sikkerhet

Med banklovkommisjonens forslag blir det en betydelig større sikkerhet ved kjøp og salg av private boliger.

– I utredningen fremholder banklovkommisjonen at direktivet har som hovedregel at garantien gjelder per innskyter per bank. Dette er en videreføring av gjeldende rett, og direktivet har videre bestemmelser om 

de situasjoner hvor flere personer har felles innskuddskonto, og at disse hver for seg skal regnes som en innskyter, sier Nordskog-Inger.

– Dette vil også gjelde tilfeller hvor flere personer har rett til midler fra en advokat/meglers klientkonto. Et underliggende vilkår er uansett at rettighetshaveren må være identifisert innen rimelig tid, sier Nordskog-Inger.

– I praksis betyr at det foreslås en ordning som er betydelig bedre enn dagens både i forhold til beløp og i forhold til den enkelte innskyter, sier hun.

Om Banklovkommisjonen og gjennomføring av innskuddsgarantien:

  • Utredningen er del av kommisjonens arbeid med modernisering og samordning av lovgivningen på finansområdet tilpasset relevante EU-direktiver.
  • Lovutkastet i utredningen er tilpasset de krav til nasjonale lovregler som følger av EUs nye direktiver om innskuddsgarantiordninger 2014/49/EU og om myndighetsstyrt krisehåndtering av foretak i banksektoren 2014/59/EU, og legger således til rette for norsk gjennomføring av disse.
  • Utkastet til ny lovgivning foreslås inntatt som nye kapitler 19 og 20 i finansforetaksloven.
  • Banklovkommisjonen skriver følgende:I norsk rett er det lagt betydelig vekt på å trygge vanlige innskyterne ved en god og til dels romslig innskuddsgarantiordning. Dette har medført at det ved utforming av lovutkastet, er lagt vekt på at det handlingsrom direktivet gir på disse områdene, bør utnyttes fullt ut. Det vises her til at for en rekke innskudd, blant annet innskudd knyttet til klientkonto, overdragelse av fast eiendom, og erstatningsutbetalinger, gjelder ikke den fastsatte beløpsgrensen. Disse innskuddene regnes som garanterte i sin helhet i en periode på inntil 12 måneder fra innskuddet er mottatt, jf. lovutkastet§ 19-6. 
  • Til sammenlikning har Danmark og Storbritannia valgt å sikre hver eiendomstransaksjon med henholdsvis 10 millioner euro i inntil 12 måneder og 1 million euro i inntil seks måneder. I Sverige er det fremmet et lovforslag som skal dekke 5 millioner svenske kroner i tillegg til garantien på 100.000 euro.
  • 8. september 2016  leverte Forbrukerombudet, Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerrådet en felles pressemelding med budskap om følgende: For å trygge forbrukernes midler i bolighandelen, må vi forandre og forbedre den særnorske innskuddsgarantien.