Torsdag 26. november ble dokument 8-forslaget fra Arbeiderpartiet om tryggere bolighandel behandlet i Stortinget.

Det opprinnelige forslaget lød:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang en rask revisjon av avhendingsloven med formål om å tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter. I en slik gjennomgang må det vurderes om selgers informasjonsplikt skal omfatte boligens tekniske tilstand, og om de gode erfaringene fra den danske ordningen kan overføres til norsk lovverk.»

Forslaget ble nedstemt, og i stedet for ble det flertall for et anmodningsvedtak initiert av et flertall av komiteen bestående av H, Frp, Krf og Sp. Ordlyden i vedtaket var:

«Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak som bidrar til tryggere boligtransaksjoner for både kjøper og selger, herunder det varslede arbeidet om takstmenn, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Les saksgangen i Stortinget her.

Justisministeren i debatt

I debatten om forslaget tok blant annet justisminister Anders Anundsen (Frp) ordet. Han understreket at obligatorisk tilstandstandsrapport ikke er noen quick fix på tvistproblematikken i bolighandelen.

– Litt av utfordringen med de tvistene er at det er tvister som veldig ofte gjelder den tekniske utmålingen av mangelskrav, og det er vanskelig å finne en ordning som gjør at en også løser opp i den delen av konflikten uten å ha gått til retten, sa Anundsen.

– Kravet om tilstandsrapport vil åpenbart bidra til å fordyre transaksjonskostnadene og for så vidt være et inngrep i avtalefriheten. Jeg tror også det er viktig å huske at omsetning av bolig ikke alltid skjer på den måten som de fleste boligtransaksjoner faktisk skjer. Det er mange ulike måter å selge og kjøpe bolig på, og derfor er også det et perspektiv som er nødvendig å ha med seg inn i denne diskusjonen.

– Så vil regjeringen i dette arbeidet vurdere flere tiltak, bl.a. ansvaret for takstmenn. I dag er det slik, som også saksordføreren var inne på, at ansvaret i utgangspunktet ligger hos selger, selv etter at det er gjennomført takst, uten at takstmannen har noe selvstendig ansvar. Kanskje ville det bedre kvaliteten på takstrapportene hvis en kunne direkte ansvarliggjøre takstmannen for den taksten vedkommende faktisk har stått for, avsluttet Anundsen.

Støtte fra Venstre

Også partileder Trine Skei Grande (V) tok ordet i debatten.

– Vi er i utgangspunktet positive til tilstandsrapport, og vi ser at den danske modellen har mye for seg når det gjelder både å få ned konflikter og å få mer kvalitet ut av de handelstransaksjonene som det her er snakk om. Men vi kommer likevel i dag til å stemme med flertallet, fordi regjeringa har lovet å komme tilbake og jobbe videre med denne saken, slik at vi får tatt det i hele bredden. Dette er ganske kompliserte saker å ta gjennom Dok. 8-forslag, sa Trine Skei Grande.

Ros fra forslagstiller

Forslagstiller og boligpolitisk talskvinne Stine Renate Håheim avsluttet debatten, og hun understreket at:

– Forslaget om å revidere avhendingsloven er ikke noe Arbeiderpartiet har kommet på på et mørkt kott helt alene. Det er et forslag som har kommet fra en arbeidsgruppe som har bestått av både Norges Eiendomsmeglerforbund, NITO Takst og Norges Takseringsforbund.

– Jeg gir gjerne ros til regjeringen for det man nå er i ferd med å lansere i forhold til takstbransjen, sa Håheim.

Kunnskapsbasert prosess

– Vi er glade for at Arbeiderpartiet med dette forslaget har satt forbedring av transaksjonslovverket på dagsorden, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

– Vi er imidlertid opptatt  av at prosessen i det videre arbeidet hos regjeringen blir basert på kunnskap om det faktiske tvistnivået. I debatten i Stortinget gjentok representanten Kari Henriksen (Ap) villedende påstander fra Forbrukerrådet om tvistnivået i bolighandelen. Faktum er at tvistnivået i bolighandelen har falt mye de senere årene,  i følge tall fra forsikringsselskapet Protector. Analyser fra både eierskifte- og kjøpsforsikringsselskapene viser at 1 av 10 bolighandler ender i en reklamasjonssak, og under 2 prosent av bolighandlene ender i retten. Det er et vesentlig lavere konfliktnivå enn det som det ble referert til i gårsdagens debatt i Stortinget, sier Dreyer.

– Til tross for et lavere reellt tvistnivå enn det gjerne refereres til i mediene, så støtter vi regjeringen i det kommende arbeid med ansvarliggjøring av takstmann og tiltak for å gjøre bolighandelen tryggere. Vi vil følge regjeringen tett i dette arbeidet, avslutter Dreyer.

Se debatten i Stortinget om forslaget her.

Les referat av debatten her.