Vi viser til høringsbrev av 1.6.2015 vedrørende Difis rapport om gjennomgang av forbrukerapparatet.

Innledning

På bakgrunn av Difi rapport 2015:4 har departementet bedt om bl.a. høringsinstansenes tilbakemelding om Forbrukerrådets rolle som interesseorgan bør skilles fra utøvelsen av forvaltningsoppgaver.

Difi har i rapporten konkludert med at Forbrukerrådets rolle som interesseorgan bør skilles fra ansvaret for klagebehandling og mekling. Difi peker på at både aktører fra forvaltningen og næringslivssiden mener disse rollene er i konflikt med hverandre, og Difi mener dette bidrar til å svekke Forbrukerrådets troverdighet og legitimitet.

Difi mener også at myndighets- og forvaltningsoppgavene bør samles i et felles organ under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, noe som vil føre til effektivisering av administrative funksjoner og fellestjenester.

Partsrepresentant og nøytral megler

Eiendom Norge gir sin tilslutning til Difi sine konklusjoner og anbefalinger om å skille tydelig Forbrukerrådets rolle som interesseorgan og Forbrukerrådets ansvar for klagebehandling og mekling.

I forbindelse med høring om forslag til lov om klageorganer støttet Eiendom Norge utvalgets (Utvalget for nemndsbehandling av forbrukertvister NOU 2010:11) sin konklusjon om at Forbrukerrådet skal ivareta forbrukerne med informasjon og veiledning, mens Forbrukertvistutvalget bør ha ansvar for all saksforberedelse, megling og tvistebehandling.

Store deler av næringssiden støttet utvalget i høringen med bakgrunn i at Forbrukerrådet ofte ikke oppfattes som nøytral instans. Det er uheldig at et offentlig organ skal inneha motstridende roller som partsrepresentant og nøytral megler.

Eiendom Norge gir også sin tilslutning til Difis anbefaling om at det er fornuftig å samle mekling og rådgivningsoppgaver. Forbrukerne er tjent med gode spesialiserte tjenester, noe som best oppnås ved å samle tjenestene ett sted.