Tradisjonen tro, presenterer vi i denne månedens «Fakta om boligmarkedet» vår årlige måling av den samlede verdien av landets bolig- og fritidseiendommer.

Basert på en opptelling i våre databaser, har vi identifisert over 2 millioner boliger og over 400.000 fritidsboliger. Total verdi for disse eiendommene er beregnet til 8.344 milliarder kroner.

Verdien av boligmassen er en makroøkonomisk meget viktig størrelse. Siden boligverdiene utgjør størsteparten av husholdningenes formuesverdier, sier dette tallet blant annet noe om husholdningenes aktiva i forhold til gjeldssituasjonen. Nasjonale tall fra SSB opplyser at husholdningenes gjeld ved utgangen av august utgjør 3.393 milliarder kroner.

Basert på våre beregninger av total boligformue, utgjør dermed husholdningenes gjeld 41% av dagens verdi på samlet bolig- og fritidsboligmasse.

Hvordan har vi kommet frem til vårt anslag på boligformue?

Det sentrale spørsmålet er hvor mange boliger og fritidsboliger som finnes? Eiendomsverdi baserer seg på landets nasjonale matrikkel. I denne databasen registreres løpende alle eiendommer og bygninger. Ved å summere alle de eiendommene vi kan identifisere som boliger og fritidsboliger, har vi kommet frem til at det finnes ca. 2.033.000 boliger og ca. 405.000 fritidsboliger.

I vårt grunnlag og beregning inngår ikke aksje- og obligasjonsleiligheter. Hybelhus, næringsbygg som inneholder boenhet og landbrukseiendom inngår heller ikke i beregningen. I årets undersøkelse har vi også fjernet en rekke historiske eiendommer som ligger registrert i nasjonal matrikkel.

For alle identifiserte boliger og fritidsboliger benytter vi våre modeller for verdiestimering. Vi har således foretatt en individuell beregning av samtlige 2,437 millioner eiendommer.

Vårt anslag på en boligformue på 8,344 milliarder kroner fremkommer dermed ved at vi aggregerer resultatene av samtlige verdiestimater. Tabellen under viser resultatene fordelt per fylke.

Verdien fylker i NorgeVerdien av landets boliger og fritidseiendommerVerdier

Vi ser av tabellen på forrige side og grafen til venstre, at Oslo er fylket med de største boligverdiene. Totalt har vi beregnet denne for Oslo til 1.592 milliarder kroner. I motsatt ende av rangeringen finner vi Finnmark med totalt 76 milliarder.

Etter Oslo, er det Akershus, Hordaland, Rogaland og Trøndelag som har de høyeste boligverdiene. I tabellen til venstre, oppsummerer vi hva de ulike boligtypene per fylke og totalt i snitt er verdiestimert til. Som det fremkommer av tabellen er det store geografiske forskjeller.

Våre beregninger viser at landets eneboliger i snitt er verdt 3,78 millioner. For leilighetsmarkedet er snittprisen beregnet til 3,47 millioner.

Tilsvarende for rekkehusene er i snitt 3,80 millioner og tomannsboligene 4,06 millioner. Fritidsboligene er i snitt estimert til 2,03 millioner.

For alle norske boliger og fritidsboliger viser våre beregninger en
gjennomsnittlig verdi på 3,42 millioner. På de neste sidene presenterer vi våre beregninger per kommune.

Akershus

Aust- Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Oppland

Rogaland

Sogn og Fjordane

Telemark

troms

Trøndelag

Vest-Agder og Vestfold

Østfold