I juni la regjeringen frem sin strategi for boligmarkedet. Der signaliserer de at de ønsker økt bruk av tilstandsrapporter i bolighandelen.

Tilstandsrapporter ble ytterligere aktualisert sist uke, da tematikken ble diskutert i Stortinget i forbindelse med behandlingen av dokument 8 forslaget til Arbeiderpartiet om tryggere bolighandel.

Alle partier slutter seg til, klokelig nok, at økt bruk av tilstandsrapporter er et viktig bidrag for en tryggere bolighandel.

I følge Protector Forsikring ble tilstandsrapporter benyttet på 71 % av eneboligene som ble solgt i 2014. I store deler av landet har eiendomsmeglingsbransjen bidratt til at tilstandsrapporter er blitt standard.

Resultatet er at konfliktnivået i bolighandelen har gått ned de siste årene.

Ny boligsalgsrapport

Nylig er en oppdatert boligsalgsrapport (Boligsalgsrapporten er en type tilstandsrapport) lansert, og den vil erstatte den gamle boligsalgsrapporten i januar 2016. Den nye rapporten er mer skjematisk bygd opp, og er nok kvalitativt vesentlig bedre enn den gamle.

Utfordringen når vi nå får en ny versjon er en underliggende skepsis om at rapporten blir for dyr, at det ikke er nok kompetente takstmenn og at markedet ikke vil etterspørre rapporten.

Den nye boligsalgsrapporten er mer omfattende enn den gamle, og vil nok ha en høyere pris. Men analysene som Norges Takseringsforbund og NITO Takst har gjort viser at en normal enebolig tar 10-12 timer og en normal leilighet 5-6 timer. Og analysene er gjort med nye digitale verktøy, som vil effektivere tidsbruken i produksjonen ytterligere.

Vi forventer at den nye boligsalgsrapporten ikke vil koste noe særlig mer enn hva den gamle gjorde. Det er også viktig for at markedet skal etterspørre rapporten

Økt salgspris

Ifølge landsdekkende analyser gjort av Protector Forsikring av cirka 83.000 eneboliger vil boliger som bruker tilstandsrapporter øke salgsprisen med 3-5 %.

Potensielt vil en bolig få lavere verdi hvis det avdekkes feil og mangler som ikke vil bli avdekket ved bruk av en enklere rapport.

Når analysene likevel tyder på et annet resultatet skyldes nok det at noe av det mest verdireduserende i en salgssituasjon er usikkerhet om teknisk tilstand på boligen.

Færre konflikter

Når vi i tillegg vet at kvalitativt bedre og grundigere rapporter demper konfliktnivået, siden kjøperen i større grad er forberedt på boligens tekniske tilstand, så er det et sterkt argument for en tilstandsrapport ved salg.

En av mytene i bolighandelen er at tilstandsrapporter ikke gir færre konflikter. Bakgrunnen er at det er kvalitativt stor forskjell på både rapportene og de som lager rapportene.

Men til tross for kvalitative forskjeller så viser de analysene vi har sett på at mytene ikke er sanne.

Både Protector Forsikring og Norwegian Broker (på vegne av flere eierskifteforsikringsselskaper) har gjort analyser, som langt på vei gir dokumentasjon på at bruk av tilstandsrapporter gir færre konflikter.

I eneboligmarkedet viser Protectors tallgrunnlag at konfliktnivået synker med omlag 20 % der selgeren har kjøpt tilstandsrapport. Norwegian Brokers analyser fra tidsrommet 2010-2014 viser at antallet konflikter synker med 10 %.

Norwegian Broker har også undersøkt utslag i leilighetsmarkedet, der borettslagsleiligheter gir 17 % færre klager, mens eierleilighetene gir 2 % færre klager. Og når vi vet at rapportene er vesentlig rimeligere for leiligheter, bør det være mulig å øke andelen bruk også for leiligheter.

Alle disse analysene baserer seg på bruk av gammel boligsalgsrapport. Når Norges Takseringsforbund og NITO Takst nye rapport blir tatt i bruk vil rapporten være grundigere, men også mer skjematisk lagt opp, slik at man bør relativt raskt se utsalg i enda større fall i konfliktnivået.

Ingen quick fix, men…

Justisminister Anders Anundsen sa i Stortinget 26. november at obligatorisk tilstandsrapport ikke er noen quick fix på tvistproblematikken i bolighandelen.

Det er jeg enig, for vi må leve med at det er viss risiko i bolighandelen.

Men gode tekniske rapporter utført av kompetente fagkyndige til en fornuftig pris, vil være et viktige bidrag for en tryggere bolighandel.

Det er samfunnsøkonomisk viktig, det er svært positivt for boligkjøperne og analysene fra Protector Forsikring og Norwegian Broker viser at det også svært ofte er det for boligselgerne.