Det er svært positivt at regjeringen intensiverer arbeidet med å digitalisere offentlige tjenester.

Her er potensiale for effektivitetsgevinster stort, og for eiendomsbransjen, eiendomsmeglingsbransjen og boligmarkedet, har det skjedd en svært positiv utvikling i forgående regjeringsperiode fra 2013 til 2017.

Elektronisk tinglysing

Det gjelder særlig bevilgningene til og implementeringen av elektronisk tinglysing som ble lansert i april 2017 av Kartverket. Manuell tinglysing via skjemaer i posten er en tidstyv, som skaper både dyrere og mer langvarige eiendomstransaksjoner for både staten, forbrukerne og profesjonelle aktører.

Fra og med april har Kartverket åpnet for å motta skjøter og pantedokumenter digitalt og alle banker og eiendomsmeglere kan nå bruke systemet. Fra å ta opptil to uker å tinglyse et skjøte vil dette nå kunne gjøres på minuttet. Det innebærer et betydelig kvalitetsløft og skaper større sikkerhet ved eiendomstransaksjoner i Norge. Dessuten vil dette gjøre det mulig å raskere utbetale boliglån, at eiendomsoverdragelsene vil skje raskere og at risikoen for feil reduseres.

Regjeringens mål er at 50 prosent av tinglysingsdokumentene skal sendes inn elektronisk til Kartverket innen utgangen av 2017 og 80 prosent innen utgangen av 2019. Dette forutsetter imidlertid at bankene og eiendomsmeglingsforetakene tar i bruk løsningen, og her var bankene først ute allerede ved lanseringen. I september ble den første såkalte digitale skjøtepakken e-tinglyst av OBOS Eiendomsmegling. Tilbakemeldingene er at stadig flere av eiendomsmeglingforetakene nå tar dette i bruk.

Må følges tett

Imidlertid er det viktig at myndighetene følger implementering av e-tinglysing tett slik at vi kan oppnå den estimerte samfunnsøkonomiske effektiviseringsgevinst på om lag 1,3 milliarder kroner.

Regjeringen skriver videre i statsbudsjettet at er det vesentlig at også pantboken digitaliseres for å oppnå effektiviseringsgevinsten, og vi støtter at regjeringen og Kartverket intensiverer dette arbeidet med bevilgninger.

E-tinglysings-prosjektet viser at det er mulig å gjennomføre digitaliseringsprosjekter av offentlig tjenester til en relativt rimelig penge med store anslåtte gevinster.

Mer digitalisering

Derfor støtter vi også regjeringens fortsatte bevilgninger til digitalisering av plan- og byggesaksbehandlingen. Plan- og byggesaksbehandlingen er en av kommunenes primære oppgaver i dagens forvaltningssystem, og viktigheten av denne satsningen kan ikke undervurderes, da plan- og byggesaksprosesser trolig er en av de største kildene til byråkrati i Norge. Vi støtter både arbeidet med tilpasning av plan- og bygningsloven for digital saksbehandling og arbeidet med å etablere digitale saksbehandlingssystemer.

Digitalisering av byggesaksbehandling og prosjektet ByggNett hos Direktorat for byggkvalitet er nødvendig. Det er imidlertid vesentlig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og direktoratet sørger for at kommunene faktisk tar i bruk de digitale verktøyene, får incentiver til å ta dem i bruk og faktisk får realisert de anslåtte effektiviseringsgevinstene.

Digital arkiv

Sett fra eiendomsmeglingsbransjen er det også viktig at det etableres digitale saksarkiv, som gjør det enkelt og mulig for eiendomsmegleren å hente ut kommunal informasjon om eiendommen som skal selges, da det i dag er store mangler hos kommunene ved å avgi slik informasjon i forbindelse med et boligsalg. Samtidig som dette er informasjon eiendomsmegleren er pålagt å innhente etter lov om eiendomsmegling. I mange tilfeller tar dette så lang tid at dette ikke mulig å få opplysningene før eiendom legger ut for salg.

Vår oppfordring er at myndigheten ved satsing på slike digitale tjenester også ser hvordan tjenestene forholder seg til andre lovverk, og hvordan fjerne flere tidstyver ved i samme åndedrag.