Basert på en opptelling i våre databaser, har vi identifisert over 2 millioner boliger og over 400.000 fritidsboliger. Total verdi for disse eiendommene er beregnet til 8.027 milliarder kroner.

Verdien av boligmassen er en makroøkonomisk meget viktig størrelse. Siden boligverdiene utgjør størsteparten av husholdningenes formuesverdier, sier dette tallet blant annet noe om husholdningenes aktiva i forhold til gjeldssituasjonen. Nasjonale tall fra SSB opplyser at husholdningenes gjeld ved utgangen av juli utgjør 3.183 milliarder kroner. Basert på våre beregninger av total boligformue, utgjør dermed husholdningenes gjeld 40% av dagens verdi av samlet bolig- og fritidsboligmasse.

Hvordan har vi kommet frem til vårt anslag på boligformue? Det sentrale spørsmålet er hvor mange boliger og fritidsboliger som finnes? Eiendomsverdi baserer seg på landets nasjonale matrikkel. I denne databasen registreres løpende alle eiendommer og bygninger. Ved å summere alle de eiendommene vi kan identifisere som boliger og fritidsboliger, har vi kommet frem til at det finnes ca. 2.021.000 boliger og ca. 402.000 fritidsboliger. I vårt grunnlag og beregning inngår ikke aksje- og obligasjonsleiligheter. Hybelhus, næringsbygg som inneholder boenhet og landbrukseiendom inngår heller ikke i beregningen.

For alle identifiserte boliger og fritidsboliger benytter vi våre modeller for verdiestimering. Vi har således foretatt en individuell beregning av samtlige 2,423 millioner eiendommer. Vårt anslag på en boligformue på 8,027 milliarder kroner fremkommer dermed ved at vi aggregerer resultatene av samtlige verdiestimater. Resultatene under viser resultatene fordelt per fylke.

Tabell fra Eiendomsverdi

Tabell fra Eiendomsverdi

Vi ser av tabellen over og grafen over, at Oslo er fylket med de største boligverdiene. Totalt har vi beregnet denne for Oslo til 1.566 milliarder kroner. I motsatt ende av rangeringen finner vi Finnmark med totalt 74 milliarder.

Graf Eiendomsverdi

Graf Eiendomsverdi

Fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland har samlet over halvparten av boligverdiene. Til sammenligning har disse fire fylkene kun 38% av antallet boliger. Med andre ord reflekterer denne forskjellen de store forskjeller vi observerer i forhold til prisene på boliger.

Tabell fra Eiendomsverdi

Tabell fra Eiendomsverdi

I tabellen til over oppsummerer vi hva de ulike boligtypene i snitt er verdiestimert til. Våre beregninger viser at landets eneboliger i snitt er verdt 3,6 millioner. Legg likevel merke til de store forskjellene. Mens eneboligene i Oslo er verdsatt til 11,6 millioner i snitt, er eneboligene i 9 av landets fylker priset til under 3 millioner i snitt. For leilighetsmarkedet er snittprisen beregnet til 3,4 millioner. Rekkehusene i snitt 3,7 millioner og tomannsboligene i snitt 3,9 millioner. Fritidsboligene er i snitt estimert til 1,9 millioner. I snitt er alle boliger- og fritidsboliger estimert til å ha en verdi på 3,3 millioner.

Under presenterer eiendomsverdi sine beregninger samlet per kommune:

FOB_Østfold FOB_AkershusFOB_OSLOFOB_Hedmark

FOB_Oppland

FOB_BuskerudFOB_VestfoldFOB_TelemarkFOB_Aust-AgderFOB_Vest-AgderFOB_Rogaland

FOB_Hordaland

FOB_SognOgFjordane

FOB_MøreOgRomsdal

FOB_Sør-Trønderlag

FOB_Nord-Trønderlag

FOB_Nordland

FOB_Troms

FOB_Finnmark