Innlegget er forfattet av Carl O. Geving, administrerende direktør og Tormod Boldvik, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund.

Det er riktig at rapporten ikke blir obligatorisk, fordi det krever hjemmel i lov. Men rapporten blir en standard som alle aktørene stiller seg bak, og det er gode grunner til det: I dag ender opp mot 25 prosent av alle boligtransaksjoner med konflikt. Når vi vet at det hvert år omsettes cirka 140 000 boliger i Norge til en samlet verdi av cirka 400 milliarder kroner, aner vi omfanget av problemer og utgifter til tvisteløsning.

Mange av disse tvistene kunne vært unngått. Ved å innføre den nye boligsalgsrapporten regner man med å redusere konfliktnivået vesentlig. Erfaringer viser at god teknisk tilstandsanalyse reduserer konfliktnivået med rundt 20 prosent. Vi i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er trygge på at økt bruk og enda bedre tilstandsrapporter vil bidra til at de gode resultatene også viser seg i stor-Oslo, som mye av debatten nå kretser rundt.

Hele 80 prosent av oss eier vår egen bolig. Bolighandelen er den viktigste økonomiske disposisjonen nordmenn gjør. ”Nordmenns favoritthobby er å bytte bolig med hverandre”, har Venstres Sveinung Rotevatn treffende sagt det. Situasjonen er likevel den at mange forbrukere har et lite bevisst forhold til hva man kan forvente når man kjøper en brukt bolig ”som den er”. Det ender ofte med krangel, og stor belastning for forbrukerne.

Det har lenge vært bred enighet blant ansvarlige fagfolk, organisasjoner og myndigheter om behovet for et verktøy som kan redusere usikkerheten og konfliktnivået i bolighandelen. I store deler landet har man tatt i bruk en teknisk tilstandsvurdering som har beredt grunnen for den mer omfattende vurderingen basert på «Norsk Standard 3600» som kommer i 2015, i første omgang for eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. Erfaringene har vært gode, men viser samtidig at det er behov for å øke kvaliteten og sikre kompetansen, hvilket nå skjer.

Blir boligsalgsrapporten dyr? Det nye rapportformatet er testet ut bredt. Resultatene viser at kvalifiserte takstmenn i gjennomsnitt bruker 10 arbeidstimer på å vurdere tilstanden på en normal enebolig. Det er liten grunn til å anta kostnader opp i mot de høyeste anslagene som har blitt kommunisert. Vi er sikre på at en god teknisk tilstandsanalyse er en lønnsom investering, og at den frie konkurransen om takseringsoppdrag vil gi en markedsmessig tilpasning av prisen.

Partene i bolighandelen bruker betydelige beløp på å forsikre seg mot konsekvensene av skjulte feil og mangler. Selgerne velger fra en innholdsrik meny av salgsfremmende tiltak. Vi anser god teknisk tilstandsanalyse som både salgsfremmende og konfliktreduserende, og er igjen sikre på at gode tilstandsrapporter er verdt prisen.

Det er mange fordeler for selger. Med tilstandsrapport kan selger dokumentere at en eldre bolig er godt vedlikeholdt. Og vi vet at kjøper er mer villig til å by når det ikke hefter stor usikkerhet ved boligens tekniske tilstand, også når det er dokumentert oppgraderingsbehov.

NEF representerer nær 3000 profesjonsutøvere i bolighandelen. Våre medlemmer skal jobbe for tryggere bolighandel. Det er våre medlemmer som skal vurdere tilstandsrapport i det konkrete oppdrag. Derfor er vi opptatt av at kvaliteten på tilstandsvurderingen må være god, og at implementeringen skjer på en måte som sikrer både forbrukernes og profesjonsutøvernes beste interesser.

Så lenge det er hensiktsmessig med tilstandsrapport for å avdekke boligens tekniske tilstand, vil eiendomsmegleren anbefale selgeren å gjøre det. Er det åpenbart uhensiktsmessig, f.eks. ved transaksjoner mellom nærstående, skal ikke megleren anbefale tilstandsrapport. Når det er naturlig å anbefale tilstandsrapport skal megleren opplyse selger om fordelene ved å innhente slik rapport, men selger er ikke forpliktet til bruke tilstandsrapport. I de tilfellene selger lar være å bruke tilstandsrapport må megler sørge for at kjøper er kjent med at boligens tekniske tilstand ikke er dokumentert.

Uenigheten mellom Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund og Nito Takst dreier seg om en avtale mellom disse partene om hvordan det praktiske samarbeidet om reformen skal skje. Samtidig uttrykker alle at de vil stille seg bak reformen. Det betyr at reformen vil bli iverksatt, uavhengig av avtaleparters diskusjon om bindinger og respektive parters roller ved innføringen. NEF er ikke part i avtalen, men vi vil bidra til en effektiv innføring av boligsalgsrapporten i 2015. Det er til forbrukernes beste, og det er forbrukerne vi eiendomsmeglere er til for.

En forkortet utgave av dette innlegget sto på trykk i DN 10. desember, 2014.

Innlegget er gjengitt her med tillatelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef).