Meldingen beskriver godt tilstanden i boligmarkedet og de utfordringer vi står overfor, men vi trenger tiltak og ikke flere beskrivelser.

Vi kan ikke se at Boligmeldingen gir noen konkrete tiltak som på kort sikt vil gi ly når det regner.

Boligmeldingen vier den boligsosiale politikken mest oppmerksomhet. Det viktigste boligsosiale tiltaket er å stimulere til økt boligbygging. Hvis det ikke bygges boliger raskere enn i dag, vil vi få flere vanskeligstilte i Norge.

Kort oppsummert har Eff foreslått følgende tiltak i dagens høringsmøte i Stortinget:

1. Fylkesmennene må gis føringer om at boligbygging skal være et prioritert område, og samordning av innsigelsesinstituttet må legges til de største byområdene.

2. Husbanken må ha en mer aktiv rolle for å stimulere til at rimelige boliger blir bygget. Krav til Husbank-finansiering må ikke være strengere enn lovens krav.

3. Husbanken må gjennom statsbudsjettet tilføres sterke nok økonomiske muskler til finansiering av boligprosjekter

4. Bygging av studentboliger i de store byene må økes vesentlig.

5. Plan- og bygningsloven og bustadoppføringslova bør revideres.

6. Kommunesammenslåing vil være et viktig bidrag for økt boligbygging.

7. Samferdsel må knyttes direkte til boligbygging, og det er behov for økt tempo på gjennomføring av samferdselsprosjekter.

8. Egenkapitalkravet må erstattes av strengere krav til betjeningsevne.

9. Boligbygging må vektes tyngre ved interessekonflikter

10. Boligpolitikk må samordnes i et departement.